Isten és a Gondviselés
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

2 / 1. rész
Washta, Aumtron és Sirai ma azért vannak itt, hogy kifejtsék, hogyan fog a Föld új galaktikus civilizációja kifejlődni veletek, mint fő lakosaival. Mindamellett az is fontos számunkra, hogy a Föld galaktikus civilizációja számára szolgáló új modellről alaposabb magyarázatot adjunk. Jelenleg, és ez érezhetően így van, a földi emberek nem értik teljes mértékben a mintázatot, ami rájuk vár. Remélhetőleg ez az új szíriuszi modell segít majd a földi embereknek felismerni, hogy hogyan keletkezett a Föld bolygó, mint spirituális, és mint anyagi entitás.

Kezdjük azzal, hogy Isten teremtését tisztán spirituális aspektusából tekintjük. A Földet, mint a naprendszer összes többi bolygóját, egy Spirituális Szervezet veszi körül, amely angyaloknak, arkangyaloknak és felemelkedett mestereknek nevezett spirituális lényekből áll. Egyetlen céljuk, hogy spirituális közvetítőként szolgáljanak a nyolc interdimenzionális evolúciós energia számára. Ezen angyali közvetítők átadják a megfelelő interdimenzionális kapukon keresztül ezeket az energiákat harmadik-dimenziós csillagenergia-mintázatotokba. E teremtő és evolúciós energiák pedig megteremtik az anyagi univerzumot, amelyben benne foglaltatik a naprendszeretek és a bolygó is, amelyen éltek.

Hogy jobban megértsétek a teremtéshez és végső soron a saját szerepetekhez, mint planetáris és csillag-gondviselőkhöz fűződő viszonyotokat, elmagyarázzuk, hogy miképpen ment végbe a teremtés a Legfensőbb Teremtő Erő által vagy az által, akit ti lazán csak „Istennek” neveztek. Ez a teremtés folyamatos, és örökké fejlődő természetű. Egy bizonyos teremtés minden aspektusának fontos és egyedi ciklusa van. A jelenlegi teremtés a hatodik ciklus, és 50-100 milliárd évig fog tartani. Tekintsük most tehát ezt a jelenlegi teremtést.

Nagyjából 50 milliárd évvel ezelőtt a Legfensőbb Teremtő Erő (Isten) irányítása alatt az Idő Urai kezdték meg univerzumotok fizikai megteremtését. Ez a teremtés az utolsó a hat teremtés sorozatában, melyek az idő kezdete óta történtek. Minden egyes fizikai teremtésnek megvolt a maga ciklusa és a maga mintázata. Ez a fizikai teremtés azért készült, hogy megmutassa, miképpen tudja a fény a sötétséget egy még nagyobb fénnyé átváltoztatni, mely a legmagasabb rendű szeretetből áll. Ez a szeretet át fogja alakítani univerzumotokat és felemeli a Legfensőbb Teremtő Erő, és fő küldöttei, az Idő Urai felé.

Mivel talán még nem hallottatok az Idő Urairól, most leírjuk őket. Ők azok, akiket a fizikai teremtés isteni pásztorainak nevezhetnénk. Amikor a Legfensőbb Teremtő Erő először megkezdte a fizikai teremtést, megalkotta az Idő Urait, mivel az idő az az egység, mely mindent irányít, ami fizikai teremtésből származik. Az ősi teremtéstörténetek, melyeket az emberek először a Vega rendszerben ismertek meg, azt mondják, hogy az idő első szívdobbanása hozta létre a teremtés fényét, és ebből áramlott elő minden, ami most fizikai univerzumotokban létezik. Az Idő Urai végtelen számú dimenzióba léteznek, és az a feladatuk, hogy a szabályozzák és felügyeljék a fizikai teremtést egy isteni tervnek megfelelően.

Valójában az Idő Urainak célja kettős természetű. Kezdetben meg kellett alkotniuk a fizikai teremtés nyolc dimenzióját, és másodszor, segítették a dimenzionális Spirituális Szervezeteket, hogy szabályozzák az egyes dimenziók közötti spirituális energiacseréket. A Spirituális Szervezetek feladata, hogy interdimenzionális kapuk, vagy ahogy ők nevezik, csillagkapuk útján ellenőrizzék az interdimenzionális energiaátvitelt. Ezek a kapuk mint a dimenziók gátjai szolgálnak, és az energiaáramlás szabályozásával segítenek, hogy csak azok az elégséges energiacserék tudjanak lezajlani, melyek szükségesek a fizikai teremtés életképességének sikeres fenntartásához. Ezen isteni terv részeként az Idő Urainak meg kellett alkotniuk a harmadik-dimenziós galaxist, a Legfensőbb Teremtő Erő isteni tervének megfelelően. E feladat végrehajtásához az Idő Urai megkapták az idő teremtő „szívdobbanását”. Ezzel az energiaeszközzel minden dolog lehetséges és megvalósítható az isteni terv szerint.

Az időnek sokféle jelentése és sokféle jelentősége van az isteni tervben. Az idő a folyamat, mellyel a teremtés fénye helyet talál a fizikai univerzumban. Az idő az a mechanizmus is, mely lehetővé teszi a teremtés minden törvényét és módszerét. Mi több, funkciója a különleges igényekkel együtt változik. Az idő minden, mégis, semmi. Ezek a koncepciók ábrázolásra kerültek mind galaktikus tudományunkban, mind a teremtésről szóló spirituális filozófiáinkban. E tudások keresztül azt tanuljuk meg, hogy az idő egy hatalmas talány. Mint a víz a ti világotokban, az időről is azt mondják, a saját szintjét keresi.

Nagy bölcseink, tudósaink, misztikusaink és az Idő Őrizői tanulmányozták az idő szívdobbanásait sok millió éven keresztül. Azonban az idő valódi jelentését még nem sikerült megfejteniük. Tudósaitok és látóitok az utóbbi időkben kezdik felfedezni az idő csodáit (például a kvantummechanikát). Ez ideig azonban az idő kapcsolata a fénnyel, az anyaggal és a teremtéssel még kisiklott kezeik közül. A fotonenergia valódi tudománya és filozófiája a teremtés és annak végtelen ciklusai új megértéséhez vezet majd el benneteket. A valóságban nincs sem „Nagy Bumm”, sem hirtelen vége a teremtésnek. Az Idő Urai és dimenzionális hierarchiáik csupán egyszerűen átalakítják a teremtést és új valóságba – ez egy állandó és tervszerű teremtés –, melyet az isteni terv határoz meg.

Fontos azt is megérteni, hogyan rendeződnek el ezek a spirituális rendszerek. Minden spirituális rendszer az elsőtől a nyolcadik dimenzióig szerveződik. E nyolcadik dimenzión túl magasabb spirituális dimenziók sokasága van, mely az Istenség természetével foglalkozik (az Idő Urai és arkangyalok stb.). Mivel mi a ti dimenziótokra akarunk koncentrálni, csak annyit mondunk, hogy sok tanulnivalótok van még ezekről a magas vibrációs dimenziókról, de ahogy önkéntesen beteljesítitek feladatotokat, természetes módon előre fogtok lépni a dolgok rendszerében.

Nézzük tehát ezt a nyolc dimenziót a ti szemszögetekből és értsük meg jobban, hogyan is alakul ki a valóság. Az első hét dimenzió mindegyike azért készült, hogy a fizikai teremtés sokféle aspektusát kifejezze. A nyolcadik szint az, amelyből mindezek az alacsonyabb minőségek származnak. Mint már mondtuk, a nyolcadik dimenzióban lévő hatalmas teremtő fény felett áll a nagyszerű, sokszerű és végtelen Istenség (az Idő Urainak, arkangyaloknak stb. birodalma).

Beszéljünk részletesebben erről a hét dimenzióról. Az elsőtől a harmadikig terjedő dimenziókkal teljesen tisztában vagytok. Ezek a dimenziók azok a fizikai tartományok, melyeket a földi tudomány hosszú ideje tanulmányoz. Felettük helyezkedik el a negyedik dimenzió, mely egy időkapu, amin keresztül a harmadik dimenzió átlép az ötödik dimenzióba. Az ötödik, hatodik és hetedik dimenziók azok, melyeket magasabb dimenzionális tartományoknak nevezhetünk, és amelyekben a földi tudomány és fizika törvényei nem érvényesek.

Azok számára, akik nem értik teljesen a szellem tudományát, ezek a szintek többé-kevésbé úgy tűnhetnek, mint a varázslat és a csodák birodalmai. Itt, ezekben a magasabb birodalmakban élnek az Isten angyalainak és arkangyalinak nevezett spirituális lények. Ezek az angyalok és arkangyalok pedig a Spirituális Szervezet különféle szintjein laknak, és a Földet körülvéve helyezkednek el a különböző dimenziókban (az 5., 6. és 7. dimenzióban), hogy védelmezzék a bolygót. Az angyalok és arkangyalok elsődleges küldetése a végrehajtás – nevezetesen, hogy fogadják és az egész univerzumban szétosszák a teremtés szeretet- és fényenergiáját. Az Idő Urainak felelőssége pedig az, hogy ellenőrizzék és folyamatosan továbbteremtsék a fizikai univerzumot, azzal a fény- és szeretetenergiával, melyet a Spirituális Szervezettől kapnak interdimenzionális energiacsere útján. A fizikai tartományban, különösképpen a harmadik dimenzióban, szükségük van egy fizikai gondviselőre, aki kisebb, helyi szinten, mint egy csillagrendszer vagy egy bolygó területén teljesíteni tudja az energiacsere feladatát. Ezért tehát bármely bolygó fizikai gondviselői olyan lények kellenek, hogy legyenek, akik egyszerre anyagi és spirituális lények – más szavakkal, olyan anyagi lények, akik a teljes tudatosság birtokában vannak.

Nézzük most a Földet, és kezdjük megérteni, hogyan jön létre ez a folyamat. A Spirituális Szervezetek dévikus aspektusa megjelenítette azokat a szeretet- és fényenergiákat, melyek lehetővé tették a fizikai világ létezését. Valójában ezek a dévikus szellemek azokat a fizikai energiákat jelenítették meg, melyek szükségesek minden élet fenntartásához a Földön. Megalapítottak bolygótokon egy életrendszert, amit mi specifikus bioszférának nevezünk. Egy bolygón az ott létező élet célja kettős. Az élet első célja az, hogy megjelenítse azokat a különleges energiákat, melyek bármely bolygó létezését egyáltalán lehetővé teszik. A második cél az, hogy oly módon cselekedjen, hogy a különféle energiák, melyeket a létformák kaptak, felélénküljenek, és folyamatos növekedést hozzanak a tudatosságban.

Minden állat, növény, szikla, víz, ég stb. magában hordozza az élet és a tudatosság energiáit. Ne úgy tekintsetek az életre, mint ami egy igen korlátozott módon meghatározott dolog. Az élet minden dologban ott van. Igen sokféle életforma létezik, amelyeket ti, akik az úgynevezett modern tudományos korban éltek, még nem tudtok teljesen megérteni. Fel kell ismernetek, hogy létezik egy magasabb tudomány. Egy spirituális tudomány, mely felismer és felölel minden természeti törvényt és megmagyarázza a finom kapcsolatokat, melyek összekötik e törvényeket.

E spirituális tudományok tartalmazzák a gondviselés törvényeit is. Elsőként és legfőképpen azt jelentik ki, hogy a gondviselő olyasvalaki, aki elhozza a teremtés energiáit (spirituális fényt és szeretetet), és szabályozza azokat a bolygó élettere, azaz bioszférája számára, amint az a modern tudomány számára ismeretes. A Föld bolygón jelenleg két nagyobb, a gondviselésre kijelölt faj él. Az első ilyen faj a cetfélék családja (a bálnák és a delfinek), akik most a bolygó alapvető oltalmát látják el. A második kijelölt gondviselő a földi emberi faj, amely eredetileg más csillagrendszerekből jött el jelenlegi helyére itt, a Földön.

A korábbi szakaszokban a Szíriuszi Tanács leírta a Föld történelmét és elmagyarázta a tudatosságban bekövetkező hatalmas kinyilatkoztatást, mely a földi emberekkel történni készül. A földi embereknek most fel kell ismerniük, hogy mi is egy gondviselő, és mi az a fontos küldetés, melyet a gondviselők Spirituális Szervezetükkel megosztva teljesítenek. Talán azon gondolkodtok, mik is a gondviselés alapvető elemei – vagy földi terminológiával élve, mi a munkaköri leírásotok, mint gondviselőké.

A gondviselést legjobban úgy írhatjuk le, ha megfigyeljük a cetfélék energiáit. Rituálékkal, ultrahangos dalaikkal és utazásaikkal élénkítik a bioszférát. A bálnák dalát felfedezték mindenhol, a világ minden óceánjában. Megtalálható a Föld egeiben is, ott is visszhangzik. Ott van még Afrika, Amerika, Ázsia és Európa legmélyebb részein is. Mivel a cetfélék energiái megtalálhatók mind az égben, mind a vizekben, a dalukban elhozott nagyszerű energiák olyan rezonanciát keltenek, mely fenntartja az életet. Sőt, rituáléik az élet folyamatos és dicsőséges újjászületését hozzák el.

Minden évben, februártól augusztusig, a cetfélék mindkét féltekén olyan dalrítusokat hajtanak végre, mely megnyitja a bioszféra ablakait a minden faj reprodukciójához szükséges energiák előtt. Ez a nemző aktus teremti meg minden faj új gyermekeit és teszi lehetővé az élet folytatását a Földön. Ezek a rítusok adnak erőt a létformák hatalmas sokféleségének folytatódásához, mely bolygótok egyedi tulajdonsága.

Ezenfelül a gondviselés gondnokságot is jelent. Ez a koncepció azt követeli meg, hogy a gondviselők ne csupán a bolygón élő fajok megújulását biztosító energiákat bocsássanak útjukra, hanem meg is értessék e fajokkal, hogy azok mit is visznek véghez (fokozatos növekedést a tudatosság felé). Ez a gondnokság azt jelenti, hogy vagy fel kell áldozniuk a magukban hordozott kreatív energiákat, vagy úgy kell használniuk pszichikai és más teljes tudatossági energiáikat, hogy azzal lehetőséget teremtsenek a teremtésre és az élet fenntartására a bolygón.

A gondnokság egy igen különleges és fontos folyamat. Több a bolygón élő számos faj mindennapi tevékenységeikben való terelgetésénél. Azt is jelenti, hogy a Föld Spirituális Szervezetétől naponta kapott teremtő energiákat fizikailag átalakítva fenntartó életenergiákat kell létrehozni. Ez azután lehetőséget nyújt világotok minden egyes faja számára, hogy fenntartsa önmagát. Ez azt is jelenti, hogy a Spirituális Szervezettől mindennap kapott energiákat szét kell osztani az egész bioszférában. A gondviselőknek tudatosan és tudat alatt is fenn kell tartaniuk ezeket az energiákat, hogy az megfelelő és tisztességes módon oszoljon el. Ezt a műveletet a cetfélék minden áldott nap elvégzik. Az interdimenzionális energiacsere e folyamatának erejét is tudatosan felfogják.

A gondviselés tehát Gaia Úrnő szerepének segítése és annak fenntartása. Lehetőséget nyújt a Föld bolygónak – összes létformájával együtt –, hogy fenntartsa magát és tegye mindezt a bőség virágzásával. Bolygótokon minden faj hihetetlen változatosságot ért el, és minden létező környezetben jól gyarapszik. Ám az emberek, akik e háromszög (emberek, cetfélék és a Spirituális Szervezet) harmadik és utolsó része, teljesen elfelejtették, és ezért tökéletesen figyelmen kívül hagyják a gondnokság e fontos aspektusait, melyet most alaposan meg kell érteniük és elkezdeni követni azokat.

E ponton hadd mondjuk el, hogy a jó pásztor ismeri és megérti nyáját. Úgy vezeti a nyájat, hogy annak tagjait megtanítja, hogy felismerjék és tisztázzák magukban, mit is jelent fennmaradni és virágozni. Az emberi gondviselésnek fel kell ismernie, és védenie kell a Föld környezetét, mert a környezet – mint ami körülveszi egy pásztor nyáját – tartja fenn az életet.

Meg kell tanulnotok, hogy a Föld környezete a fizikai létezésetek alapja, nem pedig olyasvalami, amit le kell igázni, vagy ki kell zsákmányolni. Valóban meg kell értenetek bolygótok környezetét, mert ezt a környezetet, amely benneteket, embereket életadó energiákkal lát el, cserében a tőletek származó átalakított energiákkal kell fenntartani. A gondviselés első fontos része e kölcsönös szerepetek ismerete. A jó gondnok ezt gyakorolja, és nektek, mint a Föld gondnokainak, meg kell ezt tanulnotok. Létezésetek legutóbbi néhány évszázada során megszűntetek tisztelni környezeteteket. Azt hiszitek, a környezet többé nincs birtokában azoknak az általános képességeknek, mely megszabná sorsotokat. Ez az elképzelésetek azonban teljesen hibás!

A cetfélék, Gaia Úrnő engedélyével, galaktikus embereket hívott el hozzátok, tudván, hogy azok jó és állandó gondviselők lesznek. Ők most utat akarnak mutatni nektek, és eszközöket akarnak a kezetekbe adni, hogy a jó út szerint cselekedhessetek. Kezdjétek azzal, hogy felismeritek a Föld környezetének fontosságát, és ugyanígy a Spirituális Szervezet fontosságát. Most joggal kérdezhetitek, hogyan értsétek meg a Spirituális Szervezetet, mi pedig azt javasoljuk, hogy legjobban látomások, rítusok útján tehetitek ezt meg, illetve azoknak az intuíciós mintázatoknak a követésével, melyek minden emberben ott vannak.
A szeretet és fény e fogalmai – melyek a tudatosság által minden élőlénynek megadattak – képezik az alapját annak, hogy elkezdjétek megérteni, hogyan lehettek a Föld jó pásztorai, és egyben saját fajotok pásztorai is. Néhány földi ember számára ez a folyamat és a válasz nem jön könnyen, ám ez mégis olyasvalami, amit mindannyiótoknak meg kell tanulnia. Túl hosszú ideje már, hogy a Földön élő emberek nem értették meg, hogy a gondnokság ezen egyszerű művelete nem több, mint a gondviselés alapvető mechanizmusa.

Ez idáig leírtuk a gondviselés környezeti és spirituális aspektusait, ám van még egy harmadik összetevője is, melyről még nem beszéltünk. E harmadik aspektushoz fel kell ismernetek, hogy más oltalmazó fajok is élnek a bolygótokon, és oly módon kell kapcsolatba lépnetek velük, mely elismerést és szeretetet fejez ki az iránt, amit ők végeznek. Ezt egyáltalán nem csináljátok! Ti emberek, megengedtétek magatoknak, hogy figyelmen kívül hagyjátok mind a környezeteteket, mind gondviselőtársaitokat. A földi emberek minden módon kudarcot vallottak annak megértésében, hogy a gondviselés feladatát meg kell osztani. Meg kell tanulnotok megosztozni cetféle testvéreitekkel oly módon, mely lehetőséget nyújt mind nekik, mind magatoknak, hogy a szeretet és a magasabb tudatosság útján legyetek kapcsolatban egymással.

A bálnavadászat és a hozzá kapcsolódó műveletek nem más, mint gyilkosság. Ez a legvégső cselekedete a semmibevételnek és a tisztelet hiányának mindazzal szemben, aminek a világban való véghezvitelére küldettetek. Spirituális Szervezetetek, és mi, a Szíriuszi Tanács tagjai kérjük, hogy a földi emberek azonnal hagyjanak fel a bálnavadászat minden formájával. A bálnavadászat mindannak a teljes és tökéletes figyelmen kívül hagyását fejezi ki, ami alapvető egy tudatos faj és egy gondviselő rassz számára. Nem engedhetjük, hogy ez az irtózatos dolog folytatódjon. Ezért kérjük, fogjátok fel, hogy a gondviselés azt is jelenti, hogy teljes tudatosságra ébredtek, és megtanultok tiszteletet tanúsítani minden emberrel, és minden más fajjal szemben. A gondviselés megérti, hogy minden dolog (úgymint a növények, a sziklák, a víz) értékes. Nem elég, ha megőrzitek a vízutánpótlást vagy fenntartjátok az erdőket a saját szükségleteitek kielégítésére. Sokkal többről van szó, és a természetes erőforrásoknak a saját szórakozásotokra való felhasználása a legkevésbé fontos tevékenység mind közül.

Mi szíriusziak, és a Galaktikus Szövetségben élő összes testvéreitek, azért vagyunk itt, hogy segítsük a növekedés folyamatát és felvirágoztassuk az életet a bolygótokon. Nem olyan fajként vagyunk jelen, amely bármilyen módon pusztítaná az életet a Földön. Egy ilyen cselekedet nem illik a gondviselő magatartásához. A pusztító tett inkább olyasvalaki útja, aki nem óhajt gondviselő lenni. Azért jöttetek a Földre, hogy végrehajtsátok a Spirituális Szervezet utasításait, nem pedig azért, hogy figyelmen kívül hagyjátok a szerepeteket és a többi gondviselő szerepét, akik a világotokban élnek. Emlékezzetek rá, hogy a Földön hatalmas és hihetetlen bőség él, és ez a bőség még nagyobb bőséget hozhat létre, ha jól látják el. Ezt az okfejtést szeretnénk, ha a bolygótokon élő minden ember megértené.

Mi, galaktikus emberek, gondviselő faj vagyunk, ezért tehát ti, földi emberek is, bár erről átmenetileg elfeledkeztetek. Az angyali lények Spirituális Szervezete, mely körülvesz benneteket, most segít, hogy magasabb tudatossági szintre jussatok, és segítségetekre lesz ebben a műveletben. Ennélfogva tehát forduljatok el feje tetejére állított civilizációtoktól, és vizsgáljátok meg, mit kell rendbe hozni. A rendbe hozás művelete igen egyszerű – és az emberek jó „ezermesterek”.

Foglaljuk tehát össze, mi az, amire nagyon fontos emlékeznetek és mit kell gyakorolnotok. A gondviselés a teremtésnek mind a nyolc dimenzióján keresztül működik. A nagy Spirituális Szervezeteken keresztül szétterjed, és leszivárog a világotokba. A Spirituális Szervezet körül jelenik meg a fizikai univerzum, melynek ti is része vagytok. Mint gondviselő faj, a galaktikus emberek fényből lévő lények, egyszerre spirituális és fizikai lények. Ez a szellem-az-anyagban képesség tesz benneteket egyedi teremtményekké. Ezenfelül különleges tudatosságban is részesültetek, mely túlmutat a puszta életreflexeken, úgymint szex, éhség, szomjúság, halál. Túlmutattok mindennek a puszta fizikaiságán. Olyan lények vagytok, akik azért kerültek egy bolygóra, hogy felelős felügyelői vagy gondnokai legyetek más életeknek. Ez azért van, mert képesek vagytok a teljes tudatosságra.

A körülöttetek élő cetfélék példát mutatnak arra, hogy mit jelent ez a teljes tudatosság a mindennapi életben. Ha gondviselő tevékenységüket nézitek, láthatjátok, hogy önzetlenül és teljes mértékben annak a folyamatnak szentelik az életüket, mellyel elhozzák azokat az energiákat, amelyek lehetővé teszik bolygótok élővilágának fejlődését és túlélését. Ez az a tevékenység, melyet a földi emberek nem végeznek. Az emberek mind túl gyakran használják álmatlan óráikat arra, hogy pusztítsák vagy ártalmasan megváltoztassák a környezetet, hogy kiirtsanak sok más fajt, és hogy lerombolják a Föld alapvető élő szerkezeteit.

Említettük, hogy a Föld fizikai szerkezete isteni célból teremttetett. Ezt az isteni célt az Istenség irányítása alatt az angyali lények alapozták meg, amely azután az Isten szívén keresztül jutott el a valóságba. Egyetlen céllal történt mindez – elhozni a fizikai fény megteremtését. Minden földi embernek meg kell értenie ezt a folyamatot, és magára kell vállalnia a felébresztő szerepét.

Ami érkezésünkkel és a foton öv-élménnyel történni fog a bolygótokkal és a naprendszeretekkel, el fogja törölni tudatlanságotokat, és lehetővé fogja tenni mindannyiótok számára, hogy teljesen megértsétek, mi is a gondviselés. A gondviselés, amint azt továbbra is állítjuk, egy teremtő gondnoki művelet, a gondnokság pedig azt jelenti, hogy el kell hozni a teljes tudatosságot, hogy az jelen legyen egy faj minden tettében és tevékenységében, ami egy másikra hat. Mert ti, emberek, és hatalmas életlánc tetején álltok, és ez az életlánc nem pusztán növényekből és állatokból áll. Mint mondtuk, beletartoznak a sziklák, a talaj, a víz, az ég, és minden, ami él és mozog. A ti keresztény Bibliátok elég egyértelműen nyilatkozik hatalmi helyzetetekről!

Emlékezzetek arra is, hogy a teremtett dolgokban energiadévák vannak, amelyek együttműködve megteremtik az élet nagy körforgását bennetek és minden körülöttetek lévő élőlényben. Az életnek ez a körforgása a kulcs, mely mindannak, ami a bolygótokon történik, a szívében nyugszik. A földi embereknek meg kell érteniük ezt a folyamatot, és teljes mértékben fel kell készülniük, hogy elfogadják és gyakorolják azt a szerepet, amiért a Földön élnek. Egy nagy tudatosság-háromszög – Cetfélék, Földi emberek és Gaia Úrnő – részeként vagytok jelen, akik mind együtt dolgoztok azon, hogy megteremtsétek a választékosság és a fény életszféráját, mely bolygótok energiáit mint nagyszerű példát állítja középpontba, hogy mindenki láthassa azt.

Ne úgy tekintsetek a bolygókra, mint puszta harmadik dimenziós testekre, melyek egy bizonyos csillag körül keringenek egészen addig, amíg eljön az idő, amikor a csillag halála véget vet a bolygó életének is. Nem ezt kell nézni. Minden dolog az univerzumban egy különleges céllal létezik. Ezt a különleges célt meg kell értenetek és alkalmaznotok kell, ha előre akartok lépni tudatosságotok és jövőbeli galaktikus szerepetek – univerzális szerepetek – útján.

Ezért tehát emlékezzetek rá, hogy a fény, a szeretet és a tudatosság gondviselői vagytok, hogy részei vagytok az emberek, a cetfélék és a Spirituális Szervezet nagy gondviselő háromszögének. Bolygótok egy új Aranykor küszöbén áll, mely a földi emberek megújulásához és hazaérkezéséhez vezet. Eljön az Aranykor, hogy azok a galaktikus teremtények lehessetek, amelyeknek Isten benneteket szánt! Ebben a felfedezésben egy fantasztikus kapcsolatban fogtok együtt élni különleges bolygótokkal és más gondviselő fajokkal, mint a cetfélékkel. Ezekben a kapcsolatokban kéz-a-kézben fogtok együtt dolgozni az Isten Spirituális Szervezetének nevezett angyalok és felemelkedett mesterek fénylő csoportjával is. Ez a közösség szeretet gyújt szívetekben és megtölti örökkévalóságotokat örömmel, bárhová fejlődjetek is tovább. És akkor, mint teljesen tudatos fény-emberiség, mindannyian eljuttok a dicsőségnek azon végtelen tartományaiba, melyekről lelketek mélye csak titokban suttog.
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_Isten_es_a_Gondviseles_2._resz.htmlUzenetek_-_Galaktikus_Emberi_Civilizacio_2._resz.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/