Galaktikus Emberi Civilizáció

Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

2 / 1. rész
Ebben a fejezetben Washta és Szíriuszi Tanácsa (Teletron, Sirai és Mikah) a galaktikus emberi civilizáció történetét és alapelveit osztja meg velünk. Egy ilyen kultúra leírásához ebben a tanulmányban a Szíriusz kultúráját és civilizációját veszik alapul. Kezdjük tehát az emberi civilizáció történelmével és eredetével.
Legelső emberi civilizációkat a Líra csillagkép legfényesebb csillaga, a Vega csillagrendszerében alapították nagyjából hatmillió évvel ezelőtt. Ez idő alatt a vegai emberek lerakták egy valódi interplanetáris kultúra alapjait. Ez a kultúra két alapelven alapult, melyet mint a társadalom négy alaptörvényét fogalmaztak meg.

E két elv közül az első az egyén személyes növekedésének fontossága volt. A civilizáció alapvető hite az volt, hogy egy egyén tudatosságbeli növekedése csak úgy fejlődhet, ha teljesen feltárja magasabb lelkét és ezzel egyidejűleg szolgálatot nyújt másoknak. A szeretetet úgy tekintették, mint képességet, mellyel alaposabban megérthettek egy másik lélek-erőt, majd ezt a tudást arra használták, hogy jobban megértsék önmagukat.

A második elv azt jelentette ki, hogy minden egyes ember lelkének fénye mindenkire egyedi módon sugárzik. Minden egyes lélekfény a nagy kirakós játék egy darabját rejti, mely az egyesült emberi családot alkotja. Az ember barátainak és családjának feladata, hogy segítsen ezt a fényt teljes és tökéletes ragyogássá tenni. Tekintsük át röviden, a galaktikus civilizációt tárgyaljuk, alapelveit és a társadalom törvényeit részletesebben.

A galaktikus civilizáció eredete az úgynevezett galaktikus és interdimenzionális Spirituális Hierarchiákból fejlődött ki. Az idő és tér e spirituális urai saját birodalmaikon (galaxisok és csillagrendszerek) belül egyedi fizikai létezések elhatárolt sorozatát hozták létre. Ez a vállalkozás azért kellett, mert a bolygóknak, csillagoknak és más energiaformáknak szükségük volt egy kiegészítő fizikai gondviselőre, akik segítségükre lesznek a teremtés fehér fényének megalapításában szerte a fizikai univerzumban. Ennek végén a Spirituális Hierarchiák speciális létformákat hoztak létre (különféle emberi és nagy érzékenységű nem-emberi formákat). Ezek a létformák egy gondviselés-folyamat részeként jöttek létre, amely gondviselés együttműködött a Spirituális Hierarchiákkal, hogy segítse a teremtés energiáit maximális hatékonysággal működni a fizikai teremtésben.

A planetáris és csillagrendszeri gondnokság e koncepcióját nevezik minden emberi kultúra gondviselő természetének. Ez az alap, melyre minden emberi lény teljesen tudatos civilizációját építette. Amint az emberek észlelése növekszik és fejlődik tudatosságuk, természetes, hogy a környezetvédelmi mozgalom és a Föld oltalmazása támogatást nyer, és fontossága megnövekszik. Ezért lényegbe vágó megtanulnotok, hogyan kötődnek a gondviselés és oltalom műveletei az emberi tudatossághoz. E gondviselői művelet megtanulása lehetővé teszi a földi emberek számára, hogy jobban megértse, hogyan lehet sikeresen megteremteni egy galaktikus kultúrát itt, a ti bolygótokon, mivel a lírai kultúra a Szíriuszhoz tartozik, és ti, földi emberek egyre növekvő szíriuszi befolyás alatt álltok.

Ez a gondviselő természet, melyet a Spirituális Hierarchia eredendően minden embernek megadott, óriási ajándék, mivel társadalmi törvények demokratikus rendszerén alapul, melynek négy határozott megjelenési formája van. E négy törvénnyel az emberi civilizáció a Spirituális Hierarchiával teljes összhangban működhet. E törvények azt is lehetővé teszik, hogy minden ember elérje a teljes tudatosságot, és ily módon teljes szolgálatot nyújthassanak önmaguknak és különösképpen egymásnak. E törvények alkalmazásával a földi emberek elnyerik helyüket az egész emberi faj számára felállított nagy galaktikus gondviselési tervben. És az emberi civilizációt lehető legteljesebb virágzásához vezetik. Ilyenformán nézzük e négy törvényt, hogy pontosan mit is képviselnek.

Az első törvényt az Egy Törvényének nevezik. E törvény egyetlen célja, hogy segítsen minden egyes lelket saját személyes folyamataiban és önnön növekedésében. Az Egy Törvénye egyszerűen az élet valósága és egyedisége összekötésének koncepciója. Minden egyes embernek megvan a maga sajátságos spirituális útja melyet a számukra kijelölt spirituális vezetők (őrangyalok és angyali bírák) és a Legfensőbb Teremtő Erő (Isten) isteni terve alapján tevékenykedő Idő Urai közösen jelöltek ki. Minden egyes embernek az a célja, hogy felfedezze és személyes növekedésére és szolgálatra használja saját választott spirituális útját. Ez az energia-út a Kha vagy a lélek-erő maga. Hogy az Egy Törvénye sikeresen kifejlődhessen, a négy törvény mindegyike kapott egy-egy specifikus rituálét vagy rítust, egy úgynevezett Ahn-t, mely segíti az egyént, hogy megértse az Ahn lényegét vagy rituális mintázatának jelentését, majd azt annak legteljesebb terjedelmében használni tudja.

Amint azt az Egy Törvénye kimondja, rendelkezésünkre áll a Kha Ahn vagy a lélek-erő rítusa. Ez a szolgálatba és személyes növekedésbe vetett hit, mely az Egy Törvényéből származik, a társadalomban egy sor klán- (családok feletti) szervezetben tükröződött vissza, melyek a lélek-erő szolgálati energiái rítusainak gyújtópontjaként működtek. Amint a lélek-erő valójában magába olvasztotta ezeket a kezdeti szolgálati energiákat, egy a szolgálatra épülő alap elvezetett a Kettő Törvényéhez. Például annak tudása, hogy célotok mások szolgálata kapcsolatot teremtett saját önnön értékességetekhez és lehetővé tette, hogy ezt az értéket könnyen kapcsoljátok valaki máshoz.

A Kettő Törvénye a kapcsolat törvénye. Egyszerűen azt jelenti ki, hogy a teremtés ereje egy másik lénnyel fennálló szeretetteljes közelség által használható. Ebből a közelségből a mással való mély kapcsolatot nyeritek, és egy magányos ön-tudatosságból a gondviselés mélyebb megértéséhez juttok, a kapcsolati, egyiktől-a-másikig irányuló szeretet-energiák használatával. A Kettő Törvénye az alap ahhoz, hogy szereteten és gondoskodáson alapuló partnerkapcsolaton keresztül egyesített gondviselő szolgálatot végezzetek. Ennek energia-útja a Shree Ahn, a közelség energiarítusa.

Hogy segítsen minden lényt, aki a teljes emberi tudatosság szíriuszi birodalmába inkarnálódik, minden klán egy sor tanácsadót biztosít tagjainak, akik minden klán templom-rendszeréhez kötődnek. Ezek a klán-templomok, melyek a bolygó fő rácspontjai mentén és azokon helyezkednek el, a tudatosság-hálózat magjaként szolgálnak, mely szerte az egész planétán ott van. Itt meditációkat és gyakorlatokat nyújtanak, melyek segítenek, hogy sikeresen keresztülmehessetek a különféle életkríziseken, melyekkel az Egy és a Kettő Törvényén át a tudatosságban való személyes növekedésetek során találkoztok. A klántemplomban fektették le a planetáris gondviselő első koncepcióit. A megfelelő rituálékat és a szükséges energiatisztító meditációkat itt elsődlegesen azért végzik, hogy tisztelettel adózzanak a planetáris gondviseléshez szükséges kapcsolódó életerőnek és megőrizzék azt, továbbá, hogy fenntartsák a bolygó bioszférájának erejét.

Ahogy az ember végighaladt az életen a korai gyermekkortól az érettebb felnőttkorig, leckék és rituálék specifikus sorozatával találkozott. Ezek a rituálék és leckék segítik a lényeket, hogy megértsék, miért jöttek a fizikai életbe és mi az a cél, amelyért ebbe az anyagi világba inkarnálódtak. Minden lény hitte, hogy szent célja van a létezésének – egy különleges képesség –, mely nem csupán önmagát, hanem a csoportot, a civilizációt, a bolygót, és a csillagrendszert – az egész létezést – segíti. Az egyén segítőjének szándéka az volt, hogy segítsen e lényegi tervek meghatározásában. Ily módon a tanácsadás segíti az egyént, hogy teljes mértékben feltárja saját benső személyiségét, továbbá azokat a felelősségeit és kötelezettségeit is, amelyek alapvető fontosságúak a növekedéséhez.

A rituálék vagy rítusok számunkra egyszerűen valami véghezvitelét vagy egy bizonyos dolog megtételét jelentik. A ti bolygótokon rituálé alatt rendszerint valamiféle hosszú, letargikus ceremóniát értenek, amely során valaki sokak előtt beszél, és mindenki álomba merül. Mi nem ezt csináljuk! Például egy gyermek számára rituálé lehet, ha elvisszük a tengerpartra, és hagyjuk, hogy csak játszadozzon a homokkal és a sziklákkal, érezze körülöttük a dévák energiáját, és ily módon megértse a föld és a sziklák illetve magának a bolygónak a nagy energiamintázatai közötti célt és összefüggést. Ekképpen a gyermek megérti saját fizikai mivoltát, és érzi a kapcsolatot minden más anyagi dologgal is. Amint a gyermek növekszik, számos ilyen kis rituálét végzünk el.

Az Egy és a Kettő Törvénye mellett ott a Három Törvénye is. A Három Törvénye egyszerűen azt mondja ki, hogy ön magatokkal és valaki mással való bensőséges kapcsolatotok – és persze barátaitokkal és családotokkal – mind összeköthető egybe. Ez az összeköttetés segít elmagyarázni és értelmezni a kölcsönös egymásrautaltság és összefüggés nagy hálózatát, melyet alkot, mivel a teljesen tudatos lényeknek meg kell érteniük, kicsodák is ők, és tudniuk kell a módját, hogy hogyan eresszenek gyökeret saját valóságukban. Ennélfogva bizonyos alapvető szabályokra van szükség a kölcsönös összefüggés e terjeszkedő hálózatához. Láthatjátok, az egyén egysége összeköttetésének a teremtőerővel, bensőséges közelségben egy másik emberrel (intim kapcsolatok) szüksége van egy eszközre, mellyel ezt az energiát átadhatja az új generációknak.

A Három Törvényének szintén van egy Ahn-ja (rítusa), és ezt azt Ahn-t egyszerűen Koo Shee-nak nevezik. A Koo Shee-t úgy határozhatjuk meg, mint a családi vagy planetáris csoport-tudás energiáját, avagy a fények fényének teremtő lélek-erejét. A remény az, hogy ezek a Koo Shee-k sikeresen egyidejűleg vezessék át az embert a személyiség koncepciójából a csoporttal való bensőséges közelségbe. Ezek a tudatossági szintek azután segítik az egyént, hogy megértse, miként fejlődnek ezek a kölcsönösen összekötött csoportok a Négy Törvényévé. Ami nem más, mint az egyén kapcsolata nem csupán az otthonául szolgáló bolygóval, hanem azzal a naprendszerrel is, melynek a bolygó a része. A Négy Törvénye a csillagrendszer úgynevezett nagy Khas’Koo-jára vonatkozik, vagyis a szoláris, galaktikus és univerzális csoport-tudás energiájára.

Következésképpen a lírai/szíriuszi hagyományban az oktatás-nevelés két okból történt. Először is, az oktatás felkészítette az egyént egy speciális életfeladatra. Ez a munka abból állt, hogy segítette az egyént megérteni, hogyan kapcsolódik lelkük útja a szolgálat egy bizonyos formájához, és ez a szolgálat hogyan fejezheti ki a szeretetet és a személyes növekedést. Másodszor, hitték, hogy minden egyénnek meg kell tanulnia, hogy kicsoda is valójában – így tehát az oktatás ezt az aspektust is magában foglalta. A líraiak hittek abban, hogy önmaga ismerete által az egyén megteremti azokat a szolgálatokat, melyek a tudatosság és a fény összekötött hálózatát megalkotják majd. Ennek következtében minden egyes embert megtanítottak visszaemlékezni más életidőkre és más valóságokra. Ezeket az emlékeket nem felejtették el, inkább minden egyes életidő folyamán egyre növelték, bővítették. A lírai/szíriuszi hagyományban az élet nem összefüggéstelen események rövid sorozata volt. Ehelyett egy sor tudatos létezésből állt, melyek minden egyes lélek-erőt felkészítettek végső visszatérésére a magasabb életenergiákba, melyek megteremtették őt. Az univerzum e nagy szeretete és annak ciklikus rendje volt a lírai civilizáció kozmikus tervének alapja, és ez tartotta fenn annak sikeres teljesítését.

Az Idő Urai később úgy határoztak, hogy ezeket a törvényeket ki lehet terjeszteni egy közvetlen csillagrendszeren kívülre is, megteremtve a törvények szétterjedő rendszerét, melyben az Egy Törvénye a Négy Törvényévé változik, majd e négy következő törvényen keresztül kiterjeszthető az Öt, a Hat és a Hét Törvényeivé. Mire az ember eléri a Hét Törvényét, a Négy Törvénye egy planetáris és szoláris Kha’Baa-vá (csoport-lélek-erővé) növekedik, mely azután egy végső Khas’Koo-vá fejlődik egy egész csillagszektor számára. A galaktikus emberek ily módon átadhatják leszármazottaiknak a társadalmat irányító szent törvényeket, amint azokat az Idő Urai megalkották és az Egy, a Négy, a Hét és a Tíz isteni energiáiban kifejezésre juttattak.

Minden egyén megtanulta, hogy a kulcs a lélek-erő energiájának tiszteletéhez és az azon való benső elmélkedéshez a klán tanácsadói által adott útmutatásokban rejlik. E tanácsadók klánjuk mélyen megbecsült tagjai voltak. Benső növekedésük és magasabb lélek-erejük tette őket alkalmassá arra, hogy útmutatást nyújtsanak a szent feladatban, hogy másokat a tudatosság magasabb állapotaiba vezessenek. A tanácsadók olyan előírt rituálékat és specifikus meditációkat is ismertek, melyeket átadhattak azoknak, akiknek tanácsadói voltak. Ily módon folytatódott a kultúra a gyermekkortól a felnőttkorig, és a rituálé a személyes fejlődés lényeges aspektusa volt. E rituálék minden egyénnek segítettek megérteni a multidimenzonális univerzum természetét, és kapcsolatot teremteni vele, mint növekedő és teljesen tudatos lény. A személyiség e lényege ötvöződött a mások szolgálatának szükségességével és az Idő Urainak végső alkotásával – az anyagi univerzummal.

Ezután minden egyén megtanulta, hogy azért inkarnálódtak a fizikai univerzumba, hogy egy bizonyos célt beteljesítsenek. Emellett mindenki születésétől fogva azt tanulta, hogy ne felejtse el a más életidőkből való emlékeit. Ennélfogva minden újszülött és szülei mellé speciális tanácsadókat jelöltek ki, hogy kezdjék meg a múltbeli életek emlékeinek életben tartásának és az új élet céljának szem előtt tartásának műveletét.

A lírai/szíriuszi kultúra tagjai hitték, hogy a születés folyamatához egy speciális meditáció- és rituálésor szükséges, az újszülött köszöntéséhez a közösségben és specifikus céljának – újonnan elnyert fizikai létezése okának – beazonosításához. A születés ezért egy élethosszig tartó áldás kezdete volt, befogadás a tudatosság hatalmas hálózatába, mely minden egyes embert körülvett.

Az Egy Törvénye alatt minden egyénnek fel kellett fedeznie saját élet- és szeretetközpontját, és meg kellett tanulnia, miképpen használja ezt az élet- és szeretetközpontot fizikai személyisége céljainak értékelésére. Ez a feladat a születéssel kezdődött az előbb említett rituálékkal, és az egész gyermekkor során megmaradt. E hagyományban a szülőket megfelelően felkészítették és segítették a kijelölt klán-tanácsadók. Minden várandósság az újszülöttre és annak igényeire való felkészülés rendszerével kezdődött. Szülőnek lenni a lírai/szíriuszi kultúrában nagy megtiszteltetés volt, célja az volt, hogy táplálja az élet soha véget nem érő ciklusának kezdetét és tanúja legyen annak.

Az élet céljait és örömeit nem csupán a közvetlen családdal osztották meg, hanem az egész klán-szervezettel is. A szeretet minden egyén tudatosságának fontos része volt, és mindenki életének létfontosságú aspektusa is egyben. Például, ahogy valaki végigélte a gyermekkort, gyorsan megtanulta származását és eredeti céljait. A kisgyermeket arra ösztönözték, hogy fedezze fel a játék örömét és egyben egymás személyisége és az őket körülvevő tudatos élet-hálózat kölcsönös fontosságát. A gyermekek megtanulták, hogy az emberek egy gondviselő faj, akiket a célból teremtettek, hogy segítsék a fény és a szeretet univerzális Spirituális Hierarchiáit, és hogy rendet és fényt hozzanak a fizikai univerzumba. Ez egy olyan kötelezettség, melyet minden embernek komolyan kell vennie. Minden egyes embert, legkoraibb gyermekkorától kezdve, arra tanítottak, hogy a bolygók és csillagok gondviselőjeként vagy gondnokaiként viselkedjenek. Ez egy szent feladat volt. A tanácsadók ismertették meg minden kisgyermekkel a gondviselői kötelezettségeket, akik rituális példák útján folyamatosan leckéket kaptak a gondviselésből. Például, a gondviselésről való tanulás kulcsfontosságú eleme volt egy mindennapi meditációs rituálé, melyet egy rövid délelőtti szendergésből ébredve végeztek el. Minden embernek el kellett végeznie ezt a rituálét a bioszféra fenntartása érdekében. Ezeket a rituálékat minden életkor számára kidolgozták, és a felnőtt életre való felkészülés részeként tanították. A fiatalok a nekik tanított rítusok feltárásával egyfajta játék útján is tanultak. Szokásos volt a tanácsadók körében, hogy elvitték a gyerekeket a klántemplomokba, és megengedték nekik, hogy részt vegyenek a planetáris életerő-energiák növelését szolgáló mindennapi szertartásokban. E mindennapi rituálé emberi civilizáció számára való jelentőségének felfedezésével a gyerekek megtanulták felismerni és megkülönböztetni a spirituális energiák különféle szintjeit, melyek a fizikai teremtést körülveszik. E rituálé segítette a gyermeket vagy a fiatal felnőttet, hogy tanulhasson az Idő Urairól, a Spirituális Hierarchiákról, és a gyermek szerepéről a teremtés örökkön fejlődő folyamatában. Ez pedig létfontosságú kapcsolat volt az emberi személyiség és  azon fizikai univerzum állandó újra-teremtése között, mely minden embert körülvesz.

A galaktikus társadalom törvényeinek fontos része, hogy minden gyermek tudatában legyen annak a sok világnak, mely körülveszi őket. A korai gyermekkor végétől kezdve a gyermek képes a benső célokat a jelenlegi élethez kapcsolni, és a jelenlegi célját az elmúlt életek-beli tevékenységeihez. Az életciklus folytonosságát teljes mértékben elmagyarázzák a gyermeknek. Az életciklus nem szakaszos, az elmúlt életeknek pedig nem az a rendeltetése, hogy teljesen feledésbe merüljenek. Az élet egy folyamatos művelet, melyből a gondviselés, mint létfontosságú elem fejlődik ki. A személyt nem úgy tekintik, mint egy összefüggések nélküli vagy elidegenedett egót, hanem mint a tudatosság-hálózat szerves részét. Következésképpen a rituálék segítik a gyermeket és a felnőttet, hogy megértse saját élettervét, és kifejezésre juttassa azt a specifikus szerepet, melyet az őrző szellemek erre az életidőre alkalmasnak ítéltek.

Fontos, hogy azok a családtagok és barátok, akik a gyermek fizikai valóságát alkotják, részesei legyenek a mindennapos tevékenységeknek és rituáléknak. Mindenki bizonyos okokból választja mind a szüleit, mind a kötelezettségeit. Ezeket az okokat fel kell tárnia és meg kell értenie mindenkinek, aki részt vesz a gyermek fizikai létezésének megalkotásában. A lényeg mindig az, hogy ne csupán a személyiség fejlődését ösztönözzék, hanem azon kapcsolatok feltárását is fejlesszék, melyek e személyiség megalkotásának részét képezik. Fontos rituális gyakorlatokat (irányított játékokat) indítanak el a gyermekkor során, hogy segítsék a gyermeket megérteni az élet táplálásának szerepét, és azt, hogy ez a szerep hogyan kapcsolódik saját személyiségének felfedezéséhez. Ilyen gyakorlat például a kisállatokkal való játék, és szerepük megbecsülése a bioszférában. Minden ember gondviselő szerepét fel kell tárni, mert ez egy olyan folyamat, mely mélyen a lélek-erőben zajlik.

Minden életciklus egy lehetőség, hogy új valóságokat fedezzünk fel, és meghatározzuk, hogyan fog az egyén beleilleszkedni abba a hatalmas fényhálózatba, ami az emberi tudatosság. Ez a fényhálózat magában foglalja az összes többi érző fajt, és lehetővé teszi az emberi élet-erő számára, hogy végül összeolvadjon másokkal, és együtt egy nagyszerű galaktikus fényhálózatot alkossanak, amint azt az Idő Urai megjövendölték. Ezek a fajok közötti kapcsolatok, illetve a fontosabb egyedi kapcsolatok emberi civilizációk között a Kettő Törvényének kapcsolatain alapulnak. A közelség kapcsolatai teljes megértést nyújtanak arra, hogy mit is jelent egymást szeretettel szolgálni. Ez a szeretet-energia az emberi civilizáció alapja, és ez a fő értelme folyamatos létezésének.

Összefoglalva, ezeket a törvényeket – az Egy, a Négy, a Hét és a Tíz Törvényét – fogja megkapni a ti civilizációtok, amikor tömegesen leszállunk nálatok, közvetlenül a foton öv érkezését megelőző időszakban. Ez azért történik, mert civilizációtok teljesen tudatos galaktikus emberek civilizációjává fog válni. Ha egyszer beléptek a galaktikus tudatosság hálózatába, ismernetek kell a szabályokat és felvállalni azokat a kötelezettségeket, melyek szükségesek ahhoz, hogy sikeresen lépjetek a gondviselés örökségébe a naprendszerben. A Földön élő emberek nemsokára átalakulnak. Fel kell készülnötök mindarra, ami történni fog. Ezért adott ez a Szíriuszi Tanács nektek egy kis alapfokú bevezetést a szíriuszi törvényekbe. Ezek a kapcsolati törvények létfontosságúak, azonban azt is tudnotok kell, hogy e törvények csupán a kezdetet jelentik. Ezt az egyszerű kis bevezetést nektek magatoknak kell felfedeznetek és kifürkésznetek, hogy jobban megérthessétek a lírai/szíriuszi (galaktikus emberi) civilizáció teljes értelmét – a saját örökségeteket!
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_Galaktikus_Emberi_Civilizacio_2._resz.htmlUzenetek_-_A_Vizozon_Utan_3._resz.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/