A Vízözön Után

Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

3 / 1. rész
Az előzőekben a Föld történelmét tekintettük át. Washta, Teletron és Mikah kifejtették azokat az epizódokat, melyeket a legtöbb ember a bolygónkon mitikusnak vagy legendának tart. Amint arra remélhetőleg ráeszméltetek, ezek a történetek a Föld legkorábbi civilizációinak igaz történelme. Ezért ugyanez a szíriuszi tanács most bepillantást enged bizonyos dolgokba, melyek segítségével jobban megértitek a történelem folyását Atlantisztól a jelenlegi korig. E fejezet legfőbb célja ezeknek a történelmi részleteknek a kifejtése, mert létfontosságú számunkra, hogy ismerjük saját történelmi és genetikai származásunkat.

Amint tanácsunk az előző fejezetben megjegyezte, az Atlantisz bukását követő időszak, tanúja volt a Líbiai/Egyiptomi Birodalom és az indiai központú Ráma Birodalom felemelkedésének. Ez a két birodalom, a Sumer Birodalom részvételével egy olyan hatalmas és esztelen viszályt szított, mely a Mennybolt elpusztításával végződött, és az azt követő Nagy Vízözönt okozta. A vízözön, mely körülbelül 6000 évvel ezelőtt jött el, egy olyan esemény volt, mely megváltoztatta bolygótok történelmét, fizikai környezetét és saját emberi élettartamotok hosszát. A szó szoros értelmében vízválasztó volt az atlantiszi/lemuriai idők és a között a hihetetlen dráma között, mely ma játszódik a Föld bolygón.

Azon célunk beteljesítéséhez, hogy végigvezessünk titeket a Föld történelmén, azt is szükséges tudatnunk veletek, hogy mi történt, miután az áradás visszahúzódott. Az emberi népesség létszáma igen kicsire zsugorodott össze az egész bolygón. Ahogy a vizek lassan visszavonultak, az emberek kezdtek előbújni rejtekeikből ahová menekültek, és azon tűnődtek, hogyan állíthatnák vissza az emberi civilizációt. A Föld emberi gondviselő osztályai (Atlantisz, Egyiptom, India, Észak- és Dél-Amerika, Ázsia stb. előkelőségei) hirtelen egy mérhetetlenül nagy kihívást jelentő új szerepben találták magukat. De ezek a Földön született elit csoportok nem tudták elképzelni, hogyan hozhatnák el sikeresen az emberi civilizáció megújulását és az életben és vagyonban bekövetkezett ilyen horribilis veszteség után – különösen a Föld, nagymértékben megváltozott a földrajzi területein. Talán ha egy pillanatra megálltok és elképzelitek, amint a Földet egy végtelen áradatban teljesen elfedi a víz, átérezhetitek azt a megrázkódtatást, az elcsüggedést és a reményvesztettséget, amit e borzalmas esemény alatt és után éreztek az emberek.

Ezért segítséget kértek földönkívüli jótevőiktől, akik most egy letarolt és romba döntött Föld felett uralkodtak. Megkérték a plejádiakat és számos más renegát csoportot, hogy segítsenek ismét elhozni az emberi civilizációt a Földre. Ez a kérés a plejádi renegátok és Atlantiszhoz kötődő szövetségeseik tömeges beavatkozásához vezetett. Tudjátok, a Nagy Vízözön idején az atlantisziak és sok társuk saját biztonságuk érdekében a Hadar csillagra menekült (Béta Centauri néven is ismert – a Kentaur csillagkép egyik csillaga). Tehát a korábbi szívtelen földi vezetők ebben a kritikus időben nem voltak elérhetőek, hogy döntést hozzanak.

A hadari emberek úgy tekintették a földi emberek egész kínos helyzetét, mint egy korábbi dicsőséges civilizáció annak rendje és módja szerinti, karmikus pusztulását. Egy olyan pusztulást láttak, aminek az emlékét ugyanúgy meg kell őrizni, mint a korábbi civilizációkét a Marson és a Vénuszon! Az új Hadar-III kolónia Kormányzótanácsa még meg is kérte a renegát plejádiakat, hogy ne avatkozzanak bele a Föld elpusztult civilizációjába, és tartsák meg azt az akkori alacsony kulturális és technológiai szinten. A hadariak úgy érezték, ezzel a hozzáállással nyilvánítják ki megfelelőképpen tiszteletüket a Nagy Vízözön okozta pusztulásnak. Ez az erőteljes kérés, vitát szított a renegát plejádiak és szövetségeseik, valamint az atlantiszi elit megmaradt tagjai között, akik most egy a Hadar csillagrendszerben található bolygón laktak. A vitában a renegátok győztek. Saját céljaik érdekében, a renegát plejádiak támogatták az emberi civilizációt, de nem voltak biztosak benne, hogy miképpen fogják ezt a gigászi feladatot véghezvinni.

Végül a renegát plejádiak egy olyan tervet alkottak, mely szerint csak a Föld négy területén alapítanának új kolóniákat. E területek közül az első a Közel-Kelet térségében volt, és ez lett Sumer kolóniája. A második ilyen terület Mexikó középső völgyében terült el, ez lett az ősi vagy elő-Olmek mezo-amerikai civilizáció. A harmadik terület a Ráma Birodalom korábbi vidékén helyezkedett el, az Indus folyó felső deltájában és Kína középső északi részén (közel a mai Xian városához). A negyedik terület a Nílus folyó mentén és a korábbi Líbiai/Egyiptomi Birodalom legfontosabb körzetében volt. Miután úgy döntöttek, hogy ez a négy terület lesz a megfelelő hely az emberi civilizáció visszaállítására, meg kellett még határozni, hogy milyen civilizációtípusokat válasszanak.

Képzeljétek el, hogy miféle kormányzatot alapítanátok, ha egy új emberi civilizációt indíthatnátok útjára. Bár mind a négy kultúra, renegátok által őrzött elképzeléseket tükrözött volna, melyek a plejádi civilizáció alappilléreinek változatai voltak, mégis vita volt köztük abban a tekintetben, hogy melyik ősi kultúra a legjobb. Ezért aztán mindegyik új földi kolónia eltért egymástól bizonyos szempontból. Ugyanebben az időben a vízözön más emberi túlélői ott bukdácsoltak a Földön, és megpróbálták újraalkotni saját helyi emberi civilizációjukat.

Az a renegát csoport, melynek feladata a közel-keleti Sumer civilizáció megteremtése volt, uralmát egy hierarchikus struktúrára szervezte, melyben a renegátok mint felügyelő-istenek szerepeltek. Ezek a felügyelő-istenek a földi mutáns embereket egy olyan teremtésmítosszal ismertették meg, melyben kifejezésre juttatták, miért kell áhítattal tekinteni a plejádi renegátokra, és ennélfogva imádni őket. Ez vezetett a Sumer civilizáció ősi kialakulásához, és a plejádi renegátok, mint alapítók, nagy jelentőségű imádatához.

A renegátok egy másik csoportja Egyiptomba jött, és körülbelül 100 évvel a Nagy Vízözön után kezdtek egy új civilizációt alapítani. A plejádi és centauri renegátok elszánták magukat, hogy megtalálják a módját, hogy eltöröljék a lemuriai örökséget, melyet a Nagy Piramis szimbolizált. Az volt az elképzelésük, hogy egy istenkirály alakot használnak rendeletek kibocsátására és arra, hogy titokban tartsák a technológia és a történelem ősi titkait a túlélőktől.

Nagyjából ugyanebben az időben, Mexikóban számos özönvíz-előtti civilizáció maradéka létezett, melyek most teljesen elszakadtak egymástól. Mexikó völgyének lakosai megkísérelték újraalkotni ezeket a civilizációkat, melyeket Lemuria alapított, majd később Mu királyné és fivére, Mayam herceg érkezése támogatott. Azonban híján voltak a technológiának, amivel véghezvihették volna ezt a feladatot, és segítségre volt szükségük földönkívüli felügyelőiktől, hogy megkapják a megfelelő technológiát és a szükséges kormányzási elveket, melyek lehetővé tették, hogy sikeresen újraalkossák özönvíz előtti civilizációikat. Ez a beavatkozás nem történt meg azonnal. Mindemellett a plejádi és centauri renegátok egy másik csoportjának végül sikerült több civilizációt is alapítani Mexikóban, melyek a renegátok hierarchikus államszervezetét, illetve spirituális elképzeléseit és mitológiáját tükrözték.

Egy másik renegát csoport, a ma Ázsiaként ismert kontinensre érkezett és több kolóniát is alapított egy időben a Ráma Birodalom korábbi területein (az Indus folyó völgyének felső deltájában és Kína középső északi részén Xian városának közelében). A plejádi és centauri renegátok ezen csoportja, egyedülálló feladatot rótt magára. Meg kívánták változtatni legfőbb riválisuk korábbi területét, ám tudták, hogy a Ráma Birodalom hatása még mindig erős ebben a régióban. A renegátok azt is tudták, hogy a Ráma Birodalom rengeteg elrejtett dokumentuma és sok Lemuriának szentelt templom és piramis, még mindig használatban van. Beavatkozásuk a megszámlálhatatlan templomi irat és a sokféle piramis-rituálé ügyes meghamisításán alapult, mely lehetővé tette Lemuria, Ráma és a plejádi/centauri renegátok kulturális hagyományainak fokozatos egybeolvasztását.

Sajnálatos módon, azok az emberi lények, akik túlélték a vízözönt, legnagyobbrészt azok közül kerültek ki, akik híján voltak a teljes tudatosságnak. A plejádi renegátok és szövetségeseik felismerték ezt a tényt, és rájöttek, hogy ezt az emberi csoportot, ezt a részleges tudatossággal bíró mutánst lehet a legjobban irányítani és fejleszteni. Ezt a szerencsétlen tettet a bolygón uralkodó nem-spirituális vallás, hosszú és szomorú története során vitték véghez. Szerencsére azonban a Föld Spirituális Hierarchiái (Gaia Úrnő, az angyalok és az arkangyalok) még mindig hittek benne, hogy akár ezek a mutáns emberek is részét képezhetik a Föld oltalmazó triászának, és emiatt az emberek lehetőséget kaptak arra, hogy újra benépesítsék a Földet. A Spirituális Hierarchiák következésképpen úgy határoztak, hogy megpróbálnak beavatkozni ebbe a kísérletbe, ahol csak lehet.

A bolygót felügyelő angyalok és arkangyalok ezen közbeavatkozása során, alkalomszerűen kijelöltek egy-egy személyt az ő képviselőjükként, vagy megengedték egy-egy kiválasztott emberi civilizációnak, hogy észlelje látomásaikat. Ezek a mennyei látomások segítettek ezeken a földönkívüliek által ellenőrzött kultúrákon belül spiritualizált embereket teremteni, megadva nekik azokat a szükséges inspirációkat, amivel bevezethettek bizonyos alapvető hittételeket. Ezek a hittételek, a földi emberek spirituális növekedését és fejlődését voltak hivatottak segíteni. Ez a folyamat a mai napig tart. Valójában csakis ez a spirituális beavatkozás segítette a most csak részlegesen tudatos földi embert, hogy felismerje és használja a jó és a rossz fogalmait, és egy igazságosabb kormányzási módszerre való igényt.

A történelem újrakezdődött, ám az emberi lények alapvető spirituális lényege darabokban hevert. Ennek eredményeként jöttek létre a korai hierarchikus birodalmak, és számtalan háború zajlott le a különféle városállamok között, melyek az emberi civilizáción uralkodtak a Nagy Vízözön utáni első kétezer év alatt. E kis kolóniák végül nagyobb birodalmakat alkottak, és megtanulták olyan technológiák használatát, amelyekkel még véresebb háborúkat vívhattak. Ezek a borzalmas háborúk jellemzik a kezdeti civilizációs korszak után következő háromezer évet, és ezek vezettek el titeket földi embereket a jelen korszak atombombás, nukleáris robbanófejes mentalitásához.

Amint azt leírtuk, földi emberi civilizációtokat azon plejádi renegátok és szövetségeseik külső beavatkozása állította helyre, akik elsődlegesen voltak felelősek az atlantiszi nehézségekért. Hogy kierőszakolják elképzeléseiket,  egy teremtő Istenként, ezek a renegát „istenek” először az olyan nagy és tartós szerkezetek építésének módszerét adták át az embereknek, mint a kőépületek és az emlékművek. A földi emberek elfelejtették (a Nagy Vízözön okozta katasztrófa miatt), hogy hogyan építsenek bármit is valódi anyagból, ezért meg kellett tanítani őket, hogyan kell ezt csinálni.

A renegátok elkezdték megtanítani ezeket a módszereket olyan munkákon, ahol különféle épületeket és szerkezeteket valójában azon egyetlen célból építettek meg, hogy újraalkossanak számos olyan vízözön előtti kőstruktúrát, mint a Stonehenge. E kőépítmények célja az volt, hogy a renegátok imádásának helyéül szolgáljanak, akik mostanra isteni rangra emelték magukat, és akiknek kijár a hódolat és az áhítat. Mivel semmilyen formában nem lehetett ellenszegülni ezeknek az új isteneknek, az „isteni jogon” történő uralkodás egész koncepcióját egy renegát hierarchia nevelte bele a földi emberekbe, melyet kétes hírű emberek alapítottak, nem pedig a Spirituális Hierarchia.

Azt mondhatjátok, az ősi időkben az „istenek” csupán emberi alakok voltak – nem igaz.  Ők csupán galaktikus plejádiak, centauriak és mások voltak, akik azért jöttek ebbe a világba, hogy megalapítsák a hierarchikus emberi civilizáció rájuk jellemző formáját. Ezek a szövetségi renegátok arra használták a mutáns földi emberi civilizációt, hogy hódoltassanak maguknak, továbbá, hogy megőrizzék és fenntartsák az először Atlantiszon alkalmazott koncepciókat – nevezetesen egy alárendelt civilizáció imádatát előkelőségei iránt. Ez a rendszer mindvégig folytatódott, a modern időkig.

Közben azonban, a Kr. e. 15-12. századra, a különféle galaktikus háborúk , valamint a fény és a sötétség erői közötti intergalaktikus (interdimenzionális) összeütközések egyéb formái miatt, a bolygó renegát plejádi uralmának fenntartása nehézzé vált. Ez a veszélyes helyzet a plejádi renegátok emberi civilizációban elfoglalt uralkodó helyzetükből való visszavonulásokhoz vezetett – egy olyan uralomból, melyet eredetileg Egyiptom, India, Kína és az amerikai kontinensek ősi civilizációiban alapítottak. Hirtelen visszavonulásuk lehetővé tette egy új tudásrendszer (a modern tudományos logika) eljövetelét az emberek körében. A földi emberek fogták az „istenektől” (a különféle földönkívüli renegátoktól) kapott tudást, és saját céljaikra kezdték el használni.

E váratlan visszavonulás óriási dilemmát okozott az emberi civilizáció számára. A földi emberek elitje azt érezte, hogy isteneik többé nem támogatják őket teljes mértékben, és állandó jelenlétük nélkül az uralkodók, a mennyek, és a köznép között, új kapcsolati és hatalmi ciklus keletkezik a bolygón. Ennélfogva az emberi kultúra kifejlesztette a mennyei tudományokra saját változatát. Az eredeti kozmikus mennyei tudomány és a filozófia kapcsolódó területe azért fejlődött ki, mert azoknak a renegátoknak, akik megalkották ezt az új civilizációt, és engedték, hogy egy előre meghatározott ütem szerint fejlődjön, távozniuk kellett a Plejádi Csillagszövetség fő védelmi erőinek ideiglenes beavatkozása miatt.

A planetáris uralomban bekövetkezett hirtelen változás kellemetlen helyzetbe hozta az embereket, mert nem tudták hogy, ki fogja vezetni civilizációjukat. A Nagy Vízözön ideje óta egyébként az embereket megváltoztatták az ártalmas planetáris körülmények, melyek mutációt okoztak a testükben és lecsökkentették pszichikai képességeiket. Ezek a körülmények akkor jöttek létre, amikor a Föld atmoszférája nagy mennyiségű sugárzást engedett át – egy olyan jelenséget, mely az emberi élet hosszát ezer évről alig néhány évtizedesre rövidítette le. A földi emberek a normális galaktikus 8-10 lábnyi (243-305 cm) testmagassága alig 5-6 láb (153-183 cm) méretűre zsugorodott. Ezek a testméretben és életidőben bekövetkezett változások, nagymértékben korlátozták a földi emberek teljes tudatosságra való képességét, és a legtöbb ember kiszolgáltatott lett ezeknek az úgynevezett „isteneknek” (földönkívüli renegátoknak).

Történelmileg tehát a plejádi és más renegátok idejöttek a bolygótokra és ráerőszakolták akaratukat a Földre. Ám a Spirituális Hierarchia tudta, hogy az emberek el fogják érni a Fény útját – az igaz Isten útját –, mert a Spirituális Hierarchia közbelépett és látomást küldött minden embernek (mind a galaktikus, mind pedig a földi embereknek). A Spirituális Hierarchia hitte, hogy ha a földi emberi mutánsok megkapják ezt a fényt és szeretetet, akkor ezen emberi mutánsok sikeresen eggyé válhatnak ezzel a fénnyel valamikor a jövőben. Jóllehet a mutációs folyamat során az emberek meg lettek fosztva tudatosságuk legnagyobb részétől, mégis elegendő genetikai anyag maradt fenn néhány emberben, így alkalmanként fel-felcsillant az alkalmazott teljes tudatosság maradéka.

Azok az emberek, akiket a leginkább elértek ezek a mennyei látomások, a régi világ úgynevezett médiumai vagy látnokai voltak, akiknek tudása folyamatosan segítette az emberi civilizációt a jelen korig. A mai kor médiumai vagy látnokai pedig annak a növekvő tudatosságnak az előfutárai, mely ma a földi emberek körében lezajlik.

Nektek, a Föld embereinek, eljött tehát a kedvező óra, hogy kiemelkedjetek az elzártságból és a mutánsság börtönéből, és azzá a galaktikus lénnyé váljatok, amire szántak benneteket. Ez a folyamat most zajlik bolygótok szerte, mi pedig megpróbálunk vezetni benneteket, és felkészíteni, hogy teljesen megértsétek ennek horderejét. Ezért köznapi nyelven magyarázzuk el nektek a helyzeteteket, és összekapcsoljuk a múlt civilizációi által teremtett eseményekkel és körülményekkel, hogy biztonságot és tisztánlátást nyújtsunk számotokra. A civilizációk, a barbár szokások és mészárlások széles skálájától a magas technológiájú hadviselésig változtak, ezzel egyik kultúra felemelkedését, majd bukását teremtve meg egymás után. Ám ma, a modern időkben, egy különös és csodálatos minta éri el az egész emberiséget, ez pedig a föld dala, melyre mindenki figyelmét fel szeretnénk hívni.

Ez a bolygó a kellős közepén van a Spirituális Hierarchiákkal való új kapcsolat kialakításának. Az emberek szintén egy teljesen tudatos civilizáció újrateremtésének folyamatát élik. Ahogy a földi emberek elfordultak az ősi Egyiptom és India barbár szokásaitól és tudatosságától, továbbá bizonyos vallási aspektusoktól Észak- és Dél-Amerikában és Óceániában, haladást észleltünk a kannibalisztikus szokások stb. területén. Bár elkönyveltünk némi javulást abban a módban, ahogyan az emberek bánnak egymással, ez a javulás fájdalmasan kis mértékű, alig észrevehető volt, ahogy átléptünk egyik civilizációból a másikba. A ti huszadik századotok mészárlása és pusztítása sok szempontból messze meghaladja az ókori egyiptomiak, sumerok, indiaiak vagy ősi amerikaiak legrosszabb barbár gyakorlatát is. Ám ismert és hitelt érdemlő tény, hogy növekszik a tudatosság a bolygón. A földi emberek egy új korszak eljövetelét tapasztalják most meg, és ez a jelentősége és értelme a Föld a Nagy Vízözön ideje óta eltelt ötezer éven át napjainkig tartó történelmének.

Ha egy idővonalat akarnánk felrajzolni, azt látnátok, hogy közvetlenül a Nagy Vízözön után volt a félelmetes szűkölködésnek és sötétségnek egy korszaka, amikor a plejádi renegátok uralma a legerősebb pontján volt. Azonban ahogy hatalmuk lassan eltávolodott eme bolygótól, az emberek képesek voltak elérni némi javulást tudatosságukban. Ez a fejlődés tette lehetővé, hogy szíriuszi őseitek időről időre visszatérjenek és beavatkozzanak civilizációtokba, mely segítette Krisztus nagyszerű fényét és Quetzalcoatl eljövetelét. Mind Krisztus Izraelben és Quetzalcoatl Amerikában, a végtelen szeretet korszakát jegyezte a bolygón. Ezt a hatalmas szeretetet és fényt most teljes mértékben arra használjuk, hogy megalkossunk egy tudatosság-hálózatot, mely végül lehetőséget nyújt a bolygónak, hogy végre az eljövendő galaktikus civilizáció által képviselt tudatosság, teljes fényében sütkérezhessen. Ha az emberek folytatják az ezen fénnyel való eggyé válást, felfogják fedezni önmagukban a felemelkedésre vagy átalakulásra a lehetőséget. Ebben a felemelkedésben fel fogják fedezni, hogyan tud fénytestük és anyagi testük egy olyan létezést kialakítani, mely egyesíti lelküket az egyetemes anyagi teremtés fizikai aspektusaival.

Ti, földi emberek tehát egy hihetetlen evolúció kellős közepén ültök most, mely egy új civilizáció felemelkedéséhez vezet. Mert az evolúciós disszonancia mélyén egy új és dicsőséges út kezdetei nyugszanak. A földi emberek rövidesen képesek lesznek megérteni, felismerni és maguknak követelni a teljes tudatosság eljövendő új fényét. Következésképpen az embereknek meg kell tudniuk és rá kell eszmélniük, hogy a Föld történelmében egy nagy rezgő dal új fényt készül elhozni, új utat, új létezést. Minden galaktikus humán lény ebben a parabolában, végül eléri a fény hihetetlen ajándékát, mely először az emberi történelem kezdetén adatott meg ennek a bolygónak. Eljött az idő minden földi ember számára, hogy visszaemlékezzenek valódi történelmükre és maguknak követeljék a teljes tudatosság örökségét, melyet megérdemelnek.
TOVÁBB a 2. részre
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Vizozon_Utan_2._resz.htmlGALAKTIKUS_FODERACIO_-_Uzenetek.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/