A Lirai-Szíriuszi Civilizáció 
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

3 / 1. rész
Washta ma Sirait, Teletront és Mikah-t hozta el a Szíriuszi Tanácsból, hogy folytassák a lírai/szíriuszi kultúra, illetve annak a jelenlegi földi eseményekkel való kapcsolatának kifejtését. Feltétlenül emlékeznünk kell arra, hogy közel kétmillió évvel ezelőtt ezt a kultúrát sikeresen alkalmazta a Földön félig éterikus lények egy csoportja, akiket a ti nyelveteken hyborneaiaknak neveznek. Ez sokkal a lemuriai civilizáció megalapítása előtt történt, és viszonylag kevésbé ismert fejezete bolygótok történelemkönyvének. Ez a hyborneai civilizáció a Négy Alapvető Társadalmi Törvényt követte, melyek kapcsolataikat irányították, és csodálatra méltó módon fenntartották ezeket a koncepciókat körülbelül egymillió évig, ami számotokra ma hihetetlennek tűnhet. És ennek a kultúrának a szabályait követték később azok, akikre részben úgy emlékeztek, mint lemuriaiakra.

Ez a két civilizáció volt a Galaktikus Föderáció kezdeti próbálkozása, hogy elhozza a galaktikus emberi civilizációt a naprendszeretekbe. Mint említettük, az első kísérlet Hyborneában teljesen sikeres volt, és csak a sötét erők beavatkozása tudta elpusztítani. E sötét erők az Orion csillagrendszerből származó dinoszauruszféle és hüllőféle civilizációkban és a Dinoid/Reptoid Szövetségben részt vevő partnereikben jelentek meg. A Dinoid/Reptoid Szövetség körülbelül egymillió évvel ezelőtt feldúlta naprendszereteket és a Földet, és ez a pusztítás végül egy második civilizációhoz vezetett, amelyet Lemuriának neveztek, körülbelül 900 000 évvel ezelőtt.

A lemuriai civilizáció, bár teljesen tudatos kultúra volt, igen töredékes módon lett megalapítva. Ez a civilizáció sok különböző csillagrendszerből származó telepesből állt, és minden egyes csoport engedélyt kapott rá, hogy megalkossa saját koncepcióját a galaktikus civilizációról, vagy a lemuriai kontinens egy parcelláján, vagy bolygótok egy más területén. Ez azért történt így, mert a legtöbb csillagokból származó civilizáció, a ti űrbéli családotok, sok különböző elképzeléssel érkezett a Földre, hogy hogyan teremtsenek emberi  galaktikus kultúrát.

E lemuriaiak között sok olyan telepes volt, akik renegátok voltak (független kihelyezett helyőrségek tagjai), akik nem fogadták el teljes mértékben a teljes tudatosságról szóló társadalmi elveket, sem a pozitív gondviselés koncepcióját. Ezek a renegátok sok szempontból szinte épp annak a sötét erő energiának a megjelenési formái voltak, amely ellen az emberi civilizáció harcolni próbált. A renegátok a hierarchikus társadalomban hittek, és maguknak követelték a hatalmat és a jogot, hogy módosítsák az embereket saját céljaiknak megfelelően. Ahogy sok év eltelt, ez a renegát csoport elsődlegesen egy sziget-kontinensen telepedett le, melyet Atlantisznak hívtak, és az Atlanti-óceánban helyezkedett el. Egy katonai akciót kezdtek tervezni Lemuria elpusztítására, amely a Csendes-óceánban volt, és végül sikerrel jártak. Ez körülbelül 25 000 évvel ezelőtt történt.

Ma pedig mi, akik a ti galaktikus emberi képviselőitek vagyunk, elmondjuk nektek a Föld bolygó történelmének leckéit, hogy minden jelenlegi eseményt nagyobb tudással érthessetek meg. A Galaktikus Föderáció és a Spirituális Hierarchia, melyek körülveszik bolygótokat és naprendszereteket, nagyon jól ismerik a Föld múltbeli nehézségeit. Ezért tehát segítünk nektek újraszervezni a Négy Alapvető Társadalmi Törvény által irányított kapcsolatokat, hogy eljussatok egy teljesen tudatos emberi civilizációhoz. Ez kezdetben úgy valósul meg, hogy nem kaptok nagy variációs lehetőséget, mivel ez káoszhoz vezetne a korai alakulási periódusban. Mindazonáltal, a lírai/szíriuszi kultúrában minden civilizáció végül megkapja a jogot, hogy specifikus változásokat hozzon létre, amelyek a legjobban összefoglalják az őket körülvevő Spirituális Hierarchia hitét, és saját történelmi fejlődésüket. Ez a folyamat is le fog zajlani a naprendszeretekben.

A Föld bolygón, amint azt gyakran mondtuk, nem csak egy fő gondviselő faj van, hanem három – a Spirituális Hierarchia, a cetfélék és a földi emberek –, és mindannyian osztoznak a gondviselés feladatában. A jelenlegi cetféle vízi csoport testvérei a csillagokban vannak, akik most visszatérnek, hogy létrehozzák ezt az új civilizációt. A cetfélék vízi gondviselőkből és gondozókból álló kombinált csoportja csatlakozni fog hozzátok, mutáns szárazföldi emberekhez, akik Atlantisz borzasztó, megnyomorító genetikai kísérleteinek részesei voltatok, hogy megalkossátok két oldalát a gondviselők háromszögének. A Spirituális Hierarchia megmaradt rendíthetetlenül elkötelezettségében ebben a háromszögben a cetfélékkel együtt, tehát most az emberiségen van a sor!

Ahhoz, hogy elérjétek galaktikus emberi mivoltotokat, amely a lírai/szíriuszi civilizációs mintán alapul, meg kell értenetek a változást és a folyamatosságot. Lényeges fontosságú, hogy megértsétek ezt a két pontot, mivel a mi kultúránk ezeken nyugszik. Legelőszöris vegyük a folyamatosságot (aztán majd később a változás felé fordulunk). Minden galaktikus embert megtanítanak arra, hogy az élet hatalmas ciklusának, kozmikus drámájának részei, mely sok életidő folyamán játszódik le. Ahogy ezek az életidők előrehaladnak, minden lény megtanult bizonyos leckéket, melyeket jelenlegi életidejében fel tud használni. Mivel létfontosságú, hogy megértsétek ezt az egész folyamatot, sok tanácsadót képeznek és fejlesztenek a bolygótokon.

Ezek a tanácsadók azt az alapvető modellt fogják követni, melyet a legutóbbi fejezetben kaptatok meg. Sok egyén él most a bolygótokon, akikben megvan a képesség, hogy tanácsadók legyenek. Annyi szükséges mindössze, hogy aktiválják teljes tudatosságukat és elfogadják a megfelelő képzést, amit akkor adunk majd, amikor leszállunk hozzátok. A Galaktikus  Föderáció tanácsadói nem csupán azzal a céllal jönnek a bolygótokra, hogy felügyeljék a civilizációtokban lezajló változásokat, hanem azért is, hogy felkészítsék új civilizációtokat a sikeres felemelkedésre. A feladatuk az, amit az Első  Kapcsolatfelvételi Csoport úgy nevez, „bábáskodási és hazatérési küldetés”. Minden földi embernek szüksége lesz a tanácsadásra, és remélhetőleg önként jelentkezik majd érte. Néhányan ekkor részt vesznek azokon a képzéseken, melyek szükségesek ahhoz, hogy elsajátítsák azokat a képességeket, hogy ők maguk is tanácsadókká válhassanak. A tanácsadók vezetni, tanítani és segíteni fognak mindenkit, hogy megértse azokat a mechanizmusokat, melyek szükségesek új galaktikus szerepük meghatározásához.

A Galaktikus Föderáció érkezésének célja, hogy lehetőséget nyújtson számotokra, hogy teljesen megértsétek, majd véghezvigyétek kapott életfeladatotokat. Erről a terjeszkedő szándékról szól mind az egész tudatosság-hálózat és erről szólnak mind a klánok is.

A Szíriusz rendszerben hat klán van, azonban e klánok közül több is felosztható akár tizenkét klánra is, amint az a Plejádi Csillagszövetség esetében történt. A velünk való szövetségetek miatt úgy írjuk le a hat klánt, ahogy azok ma a szíriuszi prototípusban léteznek.

A hat szíriuszi klán:

1. Spirituális Harcos Klán a Ch’i birtokosa.
2. Tudományos Klán a Khas’Koo birtokosa.
3. Tudományos Mérnöki Klán a Kaa’Baa birtokosa.
4. Ügyintézői Klán az Ahn birtokosa.
5. Az Élettudományok Klánja a Kha birtokosa.
6. Élettudományos Mérnöki Klán a Ch’i’Baa birtokosa.

Ezek a kláncsoportok alkotják a planetáris és csillagrendszeri kormányzótanácsokat és azok aktuális működését. Azt, hogy ez a rendszer milyen módon is működik, csak akkor lehet elmagyarázni, amikor már teljesen fel tudjátok fogni, hogyan használják fel ezekben a csoportokban az élettudatosság-energiát, hogy megalkossák az összekötött tudatosság hálózatát, melyet szíriuszi nyelven Ch’i’Baa-nak neveznek. Ez a masszív, összekapcsolt tudatosság, melyet csak a lírai/szíriuszi kultúra hagyományai és az Idő Uraitól származó megvilágosodás-üzenet köt össze szolgál valójában kormányzati struktúrául e civilizáció számára.

Ez azért van így, mert mi, galaktikus emberek, gondnokok és planetáris gondviselők vagyunk. Birtokunkban vannak az információk, a módszerek és az eszközök e gondviselés fenntartására. Ezek a szervezett struktúrák lehetővé tesznek egy olyan folyamatot, mely módot nyújt számunkra, hogy teljes mértékben megértsük saját célunkat és klánunkon belül egyfajta szuper-klán támogató-hálózatot alkossunk, mely az életet és céljait (gondviselői mivoltunkat) lehetővé teszi. A klán létezésének elsődleges célja, hogy lehetővé tegye tagjai számára, hogy teljes mértékben beteljesítsék életfeladatukat és véghezvigyék benső növekedésüket. Minden klánnak megvannak a maga feladatai és céljai, melyek együtt megalkotják a galaktikus emberi civilizáció hatalmas hálózatát. Például az Élettudományok Klánjának egy sor olyan feladata van, melyek bármely világban a növény- és állatvilág megértésével és fenntartásával kapcsolatosak. Nem az a céljuk, hogy közbeavatkozzanak, hanem hogy segítsenek és támogassanak minden életet a bolygón és a naprendszerben.

Az Élettudományos Mérnöki Klánnak az a feladata, hogy megértse ezt az életfolyamatot, és olyan eljárásokat és technológiákat végezzen el és alkosson meg, melyek bármely planetáris bioszférában, minden életformának lehetőséget nyújtanak, hogy elérjék legteljesebb és legtökéletesebb egységüket a bolygóval és annak Spirituális Hierarchiájával. Ily módon a növény- és állatvilág dévái megértethetik szükségleteiket az emberekkel a gondviselésben, hogy az emberek segíthessék és támogathassák munkájukat. Ez a folyamat párhuzamosan minden más klánban is folyik, mert a galaktikus civilizáció egy és csakis egyetlen egy célból működik – a gondviselés céljából. A gondviselési folyamat pedig bármely és minden világról való gondoskodásban nyilvánul meg, amelyek azt a csillagrendszert alkotják, amelyben galaktikus emberek élnek.

A spirituális és planetáris egység koncepciója lehetővé teszi az emberek számára, hogy minden szinten megértsék, annak természetét, hogy egy-egy ember kicsoda is. A ti civilizációtok galaktikus civilizációvá fog fejlődni, amely az individuális egyén szolgálaton keresztüli működését hangsúlyozza. Ezt a koncepciót szeretettel végzett szolgálat útján lehet véghez vinni. Mert csak a szeretet útján válhattok eggyé a teremtés hatalmas egyetemes fényével.

Ahogy ez a kezdeti művelet felerősödik a bolygótokon, sokan közületek lehetőséget kaptak, hogy hatalmas növekedést tapasztalhassanak meg a tudatosságban. Ez a növekedés remélhetőleg felnyitotta szemeiteket, hogy teljes mértékben felfogjátok, segítséget várnak tőletek egy új planetáris civilizáció megteremtésében. Sok ember most eszmél rá, hogy ők az előfutárai a Galaktikus Föderáció földet érésének a bolygótokon. Valójában nagy örömmel kell, hogy eltöltsön benneteket, ha megtudjátok, hogy ez a folyamat nem csak a földi embereket érinti, hanem, sokakat a mi világunkból is, akik szintén a nagy átmeneti periódus résztvevői.

Nem minden ember, aki ezt a könyvet olvassa, ismeri szíriuszi tevékenységünket – vagy talán összekever bennünket a kis szürke lényekkel, akik a Zéta Reticuliról jöttek, és akik egyáltalán nem szerető szolgálattal vannak itt. Mivel a Föld és annak emberi civilizációja egy paradigmaváltáson megy keresztül, az individuális töredékes személyiségtől egy hatalmas tudatosság-hálózatban való tagságig, más földönkívüliek is érdeklődni kezdtek irántatok. Ki fogtok terjedni abba az élethálózatba, mely világotokon létezik, és a Spirituális Hierarchiák között is, melyek minden teremtést körülvesznek. Legyetek hálásak azért, hogy ezek a spirituális tanítók és mesterek megnövelték törődésüket, szeretetüket és támogatásukat mindenki felé a Földön. Energiáik sokakat indítottak arra, hogy meditációt tanuljanak, és jártassá váljanak a Föld úgynevezett ősi tudásában, melybe beletartoznak a bennszülött népek mitológiái és módszerei is.

Ahogy megtanuljátok, hogyan kapcsolódnak össze ezek az aspektusok, látni kezditek, hogy az emberi civilizáció fogalma, ahogyan az jelenleg a létezésetekben kifejezésre jut, nem más, mint pusztán töredékes verziója annak a valódi civilizációnak, mellyel egy napon egyesülni fogtok. Ezeket a változásokat és átalakulásokat mutatjuk be ebben a könyvben. Remélhetőleg üzenetünk harsonaszóként fog ébreszteni benneteket az egész emberiséget érintő eljövendő változás tekintetében – egy olyan változás tekintetében, mely világméretekben fog lezajlani. Minden kultúrára, fajra, nemre, korra és felekezetre végül hatást fog gyakorolni! Senki sem marad ki, legyen akár szegény vagy hatalmas. 

Amint a tudatosság növekszik, természetes módon a csoporttudatosság és együttműködés felé halad. Azok számára, akik fénymunkásokként felébredtek, a heti meditációk és találkozók gyakoribbá és értékesebbé válnak. A fénymunkás meditációk és tevékenységek lényegesek az emberiség számára pozitív eredmény eléréséhez, tehát kérjük, folytassátok a hálózat építését és alkossatok planetáris pártfogó csoportokat. E pártfogó csoportoknak, vagy nevezzétek őket bárhogyan, szintén összeköttetésben kell állniuk egymással és együtt dolgozni, hogy a tudatosságnak egy nagyobb hálózata jöhessen létre bolygótokon.

Ez a tudatosság-hálózat annak a galaktikus civilizációnak az előhírnöke, amelyet ebben a könyvben leírunk. A csoporttudatosság lényeges minden fénymunkás számára, tehát kérjük kötelezzétek el magatokat e fontos feladatnak, és azonnal kezdjetek el hálózatban dolgozni és még szélesebb körben, még állhatatosabban összekapcsolódni egymással. Akarhattok ennél kevesebbet tenni, amikor kozmikus űrbéli családotok jön, hogy otthon üdvözöljön benneteket ebben a nagyszerű és dicsőséges galaxisban? De ami annál is több, felkészítünk benneteket interdimenzionális, spirituális és teljes tudatosságú szerepetekre is. Nem engedhetitek meg, hogy ezt a szerepet félreértsétek, és azt sem engedhetitek meg magatoknak, hogy hirtelen elfelejtsétek célotokat. Ekképpen fejezzük be előadásunkat a folyamatosságról. Most pedig lássuk a második pontot – a változást.

Jelenleg minden, ami körülöttetek létezik, a változás folyamatában van. A Spirituális Hierarchia, a cetfélék és a Galaktikus Föderáció nem fedték fel az intim részleteket e változás körül, azonban tisztában kell lennetek vele, hogy e részletek körül sokat megismerhettek, ha megfelelően használjátok saját benső intuitív képességeiteket. Csak arra van szükség, hogy kiterjesszétek tudatosságotokat, és elfogadjátok az új valóságot. Hajlandóságotokkal és növekvő tudatosságotokkal ráhangolhatjátok magatokat a bolygótok és naprendszeretek számára egy új univerzális erkölcsre. Ez az új egyetemes erkölcs lehetővé teszi, hogy számos konfliktus megoldódjon. Új technológiát is nyújt számotokra, mely valójában természetfelettinek fog tűnni, de ez olyasvalami, amit pozitív célokra kell fordítani, nem pedig háborúra és erőszakra. Az eljövendő új civilizáció mutatni fog egy utat, hogy a Kettő és a Három Törvénye használatával szerető és gondoskodó kapcsolatokat építhessetek ki. Ez az örömteli és jelentőségteljes összeköttetés egymással sok, most még elképzelhetetlen módon enyhíteni fogja hosszas sóvárgásotokat arra a  feltétel nélküli gondoskodásra és szeretetre, amire mindig is vágytatok!

Igen, egy teljesen új társadalom megteremtésének küszöbén álltok, de fel kell azt is fognotok, hogy kötelességetek segíteni, hogy ez az új valóság létrejöjjön. Céllal vagytok a Földön, még ha sokan nem értik is ez a célt most. E könyvnek az a célja, hogy ismereteket nyújtson számotokra, hogy megbecsülhessétek mindazt, amit itt elmondtunk, és azután remélhetőleg megtegyétek a megfelelő lépéseket.

Túl kell lépnetek a puszta túlélés koncepcióján, egy tiszteletreméltó és tervszerű túlélés koncepciójába. Ennek a túlélésnek a valóság pontos érzékelésén kell alapulnia és a józan megítélésben kell gyökereznie, amely helyes és kívánatos végeredményhez vezet majd. Ezek a tényezők lehetőséget nyújtanak számotokra és körülöttetek mindenki számára, hogy olyan létezésfogalmat alkossatok, melyben kiegyensúlyozottan vannak jelen mind a fizikai, mind a spirituális aspektusok. Értsétek meg, hogy a most lezajló események ezen új létezés megteremtésének és születésének építőkövei.

Ezzel az új valósággal egy új civilizáció genezise születik meg minden egyes nap minden órájában, minden percében, minden másodpercében. Fel kell fognotok ezt a tényt, és tudatában kell lennetek, hogy létezéseteknek, abban a formában, ahogyan az ma fennáll, most egy speciális és egyedi új paradigmára van szüksége. Ezt az új paradigmát a lírai/szíriuszi civilizáció formájában kaptátok meg, és annak Négy Alapvető Társadalmi Törvényében, melyek a kapcsolatokat irányítják. Nektek, mint földi embereknek először azt kell megértenetek, mit jelentenek ezek a törvények. Ezután megalkothatjátok azokat a fórumokat és planetáris pártfogó csoportokat, melyek segítségével kölcsönhatásba léphettek és összefonhatjátok energiáitokat egymással. Ily módon a földi embereknek hálózatban kell dolgozniuk és megosztani ezt az üzenetet egymással.

Mivel ez egy ilyen jó hír világotok számára, hogy nemsokára új civilizáció lesz a bolygótokon, végtelen örömmel kell ezt megosztanotok másokkal. Ez az új civilizáció össze lesz kapcsolva minden dimenzióval és a fizikai létezés összes többi részével. Igen, egy hihetetlen utazás előtt álltok! Bár ez az utazás a kezetekbe adja a megfelelő eszközöket, a legfontosabb a hajlandóságotok, hogy őszintén kövessétek spirituális utatokat. Semmilyen módon nem szabad eltérnetek attól, hogy sikeresen megtudjátok, kik vagytok és mi lesz a szerepetek ebben az új galaktikus civilizációban.

Egy hatalmas kozmikus dráma résztvevői vagytok, és ez a kozmikus dráma most játszódik le. Amint ráébredtek annak fontosságára, ami bolygótokkal és veletek történni fog, tudatosan felismeritek és elfogadjátok azokat a hihetetlen, elképzelhetetlen változásokat, melyek szinte mindent át fognak alakítani, ami körülvesz benneteket. Lemuria elbukott azon kultúrák sokfélesége miatt, akik Lemuria hatalmas birodalmának magját elvetették. De Lemuria nagy   problémája nem lesz valóságotok része! Sikeresen meg fogtok teremteni és fenn fogtok tartani egy új galaktikus civilizációt.

Ez az új galaktikus civilizáció lehetővé teszi minden ember számára a Földön, hogy egy kiterjesztett fogalmat alkosson a tudatosságról és az összekapcsolódásról, amelynek ma még nem vagytok birtokában. Képesek lesztek azzá lenni, akivé és amivé lennetek kell. Módot kaptok arra, hogy kifejezzétek szándékaitokat és fontos célpontokat érjetek el az életben. Segíteni és támogatni fog benneteket drága gyermekeitek felnevelésében, hogy elérhessék legnagyszerűbb lehetőségeiket. Családotok és barátaitok segítsége mellett azt is megtanuljátok, hogyan szolgáljátok a fény energiáit és erőit, hogyan legyetek a teljes tudatosság állapotában és hogyan terjesszétek szét a szeretetnek és a fénynek ezt az energiáját szerte a galaxisotokba és minden dimenzióba.

Ezért tehát leljétek örömötöket mindabban, ami történni fog veletek. Emlékezzetek arra, hogy galaktikus emberként, egy galaktikus civilizációban élve, alkalmatok lesz elérni egy nagyszerű és hihetetlen egységet, nem csak saját benső lélek-életerőtökkel, hanem sok más lénnyel is a galaxisban. Mert a világotok példakép, mintavilág lesz újra, amelyet e galaxis tagjainak és fajainak tarka sokasága fog meglátogatni. Egy fantasztikus, csodálatos dráma résztvevői lesztek, amely fényt és szeretetet hoz galaxisunkba. Tehát örvendezzetek abban, akik és amik vagytok, és menjetek tovább örömteli szolgálatban, szeretetben és bölcsességben.

Az e fejezetben foglalt anyaggal kapcsolatban rengeteg kérdés merülhet fel. A következő szakaszban Virginia  „A lírai/szíriuszi kultúra és a ti emberi sorsotok” témakörében tesz fel kérdéseket Washtának.
TOVÁBB A KÖVETKEZŐ RÉSZRE
Vissza az előző oldalraUzenetek_-_A_Lirai-Sziriuszi_Civilizacio_2._resz.htmlUzenetek_-_Isten_es_a_Gondviseles_2._resz.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1

  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége

“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció
http://www.porthologos.hu/
Skandináv Élő Víz-Rendszerekhttp://www.porthologos.hu/
HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTELhttp://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/
?http://www.porthologos.hu/