Isten és a Gondviselés
Sheldan Nidle és Virginia Essene: You Are Becoming a Galactic Human (Galaktikus Emberekké Váltok) c. könyvéből

Sheldan Nidle közvetítése

2 / 2. rész

Kérdések és válaszok

Virginia: Washta, kérlek, elmondanád, kik vannak ma jelen?

Washta: A tanács másik két tagjával együtt vagyok itt, egyikük Mikah, aki a történelemmel, a technológiával, a gondviseléssel és a cetfélékkel foglalkozik, másikuk Teletron, tehát a történelmet, és minden a gondviselésben hozzá kapcsolódó dolgot el tudunk magyarázni. Kérlek, folytasd.

Virginia: Köszönöm, és üdvözöllek benneteket. Azt mondtátok, a Spirituális Szervezet angyalokból, arkangyalokból és felemelkedett mesterekből áll. Ha jól értem, a dévák is a Spirituális Szervezet részét képezik. Ők nem tartoznak bele a Spirituális Szervezet definíciójába?

Washta: A dévák e Spirituális Szervezet alapjánál állnak. Ők azok az energiák, melyek a magasabb dimenzionális forrásból, az Idő Urain keresztül a különféle dimenziókba érkező angyali energiákat felhasználják. Ezt az energiát azután átalakítják, és belekerül a Föld bolygó valódi fizikai testébe, ugyanúgy, ahogy annak állataiba, különféle növényeibe, atmoszférájába, óceánjaiba és vizeibe stb. Ily módon a dévák a Spirituális Szervezet részei.

Virginia: Kérem, soroljátok fel neveik szerint a Föld főbb arkangyalait és mondjátok meg, mely dimenziókból működnek.

Washta: Mivel oly sokan vannak, most csak néhányukat említjük meg, akik a jelen helyzetben a legfontosabbak. Mindannyiótok számára a legfontosabb Mihály arkangyal, aki Metatronnal és sok más társával együtt részt vesz azokban a tanácsokban, melyek bolygótokat és annak sokféle dimenzióját felügyelik. Mihály arkangyal vezeti le az életenergiákat a nyolc dimenzión keresztül a Földre, hogy a bolygónak élő bioszférája lehessen. Azután ott van Gábriel arkangyal, aki több dimenzióért is felelős – nevezetesen a harmadikért, a negyedikért és az ötödikért. Tehát Mihály és Gábriel arkangyalok részt vesznek az új és dicsőséges galaktikus emberi tudatosság energiáinak elhozatalában, és annak a civilizációnak a megalkotásában, melyben ezek a galaktikus emberek élni fognak.

Mihály és Gábriel a két fő arkangyal, akik részt vesznek a bolygó felemelésében annak teljes felemelkedéséig. Aztán vannak sokan mások, mint például Rafael és Uriel, akik a negyedik és ötödik dimenziók felett állnak, és onnan segítik Gábriel felemelési műveletét. Ők bejutnak a hatodik és a hetedik dimenzióba is, hogy segítsék Mihály arkangyalt a speciális életenergiákkal kapcsolatosan, mely az Idő Urain keresztül jut le a nyolcadik és a hetedik dimenzióba. Mindazonáltal a Spirituális Szervezet Mihály és Gábriel arkangyalokat jelölte ki, mint hivatalos felügyelőket, hogy a Galaktikus Szövetség égisze alatt a szíriusziakkal együttműködjenek.

Virginia: Másképp szólva, azt mondjátok, ők ugyanaz a két arkangyal, akik a szíriusziakat és a plejádiakat is szolgálták, illetve a földi embereket is?

Washta: Így van. Mihály és Gábriel Mihály arkangyalok inkább interdimenzionális angyali alakok, ezért tehát nincsenek hozzákötve egy bizonyos naprendszer vagy bolygó fizikai energiájához, tehát az Idő Uraival dolgoznak együtt, akik a fizikai valóságot (az anyagot) felügyelik.

Virginia: Köszönöm. Mondanátok valamit Mihály arkangyal „elvesztett mennybéli háborújáról”, amiről a Biblia és más források is beszámolnak? Hogyan történt, és hogy állunk most?

Washta: Ez történelmileg az eredendő teremtéshez kapcsolódik. Ebben a fizikai teremtésben, mint látjátok, egy alapkoncepció lett lefektetve. Az volt a gondolat, hogy legyen egy hatalmas sötétség, melyből végül nagyszerű mennyei fény fakad. Ezért van, hogy a legtöbb forrásból származó teremtéstörténet, beleértve a keresztény Bibliát is, azt mondja, hogy a kezdet kezdetén sötétség volt. Mert e teremtés célja azt bebizonyítani, hogy a sötétség nem olyan nagyszerű, mint a fény.

Mihály arkangyal kapta azt az isteni feladatot, hogy fő közvetítőként járjon el az Idő Urai között, akik a Legfensőbb Teremtő Erőtől kaptak utasításokat arra nézvést, hogy hogyan alkossák meg ezt a jelenlegi teremtést, és a sötét erő között, melyet e teremtés legfőbb próbájaként alkottak meg. Mihály arkangyal ezért elindult, hogy segítsen összeilleszteni a nyolc dimenziót, és megbizonyosodjon, hogy minden különféle angyali és arkangyali erő a megfelelő helyére került. Ahhoz, hogy létrehozhassa ezt a mintázatot az isteni terv számára, teremteni kellett egy lényt ezen a sötétségen belül. Erről szól az úgynevezett „mennybéli háború”. Ez a sötétségbeli lény Isten terve alapján teremttetett, hogy végül a sötét energiaminták sok, a Földön leélt életidő múltán visszaalakulhassanak fénnyé. Ez az átalakulás végső soron oda vezet, hogy egy nagy sor halhatatlan lény él majd a fényben. Erről szólnak Mihály energiamintázatai és minden történet, ami ekörül keletkezett.

Virginia: Mondhatjuk tehát azt, hogy van egyfajta ikertestvére vagy közeli alternatív energialakja, akik ellenszegül neki és a fénynek?

Washta: Igen, ezt az energiát ő maga teremtette az isteni terv részeként, melyre engedélyt kapott. Egybe fogja olvasztani a fény és sötét e két energiáját az eljövendő felemelkedési művelet részeként. Ezért jósolta meg a Fény Korszakát sok szíriuszi és mások a Galaktikus Szövetségben, akik az Idő Őrizői. Mi értjük az energiamintázatot, mely ezt a fizikai teremtést körülveszi, és amely a sötétséget elhozza a fénybe.

Virginia: Van ennek a sötét lénynek, aki Mihályhoz kapcsolódik, olyan neve, amelyről felismerhetjük?

Washta: Ez nem egy olyan név, mely önmagában felismerhető volna a bolygótokon élő emberek számára, mivel sokféle nevet adtak már neki, úgymint Sátán, ördög stb. Azonban tudjatok róla, hogy meg fogjátok kapni ezt a nevet, amikor leszállunk hozzátok, mivel Mihály arkangyal hivatalosan is be fogja jelenteni, hogy mi történik, és el fogja magyarázni, hogy mik azok az időmintázatok, melyek lehetővé teszik számára, hogy újból a felszínre hozza és megteremtse a nagy fényt a galaxisotokban.

Virginia: Ha az ábrát nézem, ami Istent és az Idő Urait ábrázolja, úgy tűnik, az Idő Urai igen sokan vannak. Meg tudjátok mondani hozzávetőlegesen a számukat?

Washta: Egy dolgot fontos megértenetek – hogy az Idő Urai, a maguk dimenzióiban, végtelen számban léteznek. Milliók, milliók és milliók vannak belőlük. Messze a nyolcadik dimenzió felett léteznek az Idő Urai, akik a fizikai teremtés minden aspektusát ellenőrzik, amint azt a hatalmas Legfensőbb Teremtő Erő isteni terve megszabta számukra. Ezért számuk oly hatalmas, hogy mi végtelennek tekintjük.

Virginia: El tudnátok magyarázni „az idő szívdobbanásait”? Mit jelent ez?

Washta: Amikor a Legfensőbb Teremtő Erő végül azt mondta az Idő Urainak, hogy a teremtésnek meg kell történnie, az Idő Urai azt az utasítást kapták, hogy csináljanak egy nagy teremtés-impulzust. Amit mi a „nagy idő-szívdobbanásnak” nevezünk, annak van egy specifikus időzónája vagy szekvenciája, melyben minden teremtés lezajlik. Az Idő Urai azzal kezdik, hogy elhozzák ezt az energia-impulzust a leendő fizikai teremtésbe, mely létrehozza fényt, és világra hoz minden dolgot.

Virginia: Köszönöm. El tudnátok részletesebben magyarázni, mit csinálnak az Idő Urai?

Washta: Minden Időúrnak van egy bizonyos teremtésben egy fizikai felelőssége legyen az egy csillagrendszer a ti galaxisotokban vagy egy csillagrendszer egy másik dimenzióban. Például minden angyalnak, arkangyalnak, de még a legkisebb atomnak is van egy Időura, akinek az a feladata, hogy fenntartsa a fizikai teremtést, és azzá alakítsa, aminek lennie kell. Vannak bizonyos szíriuszi kultúrák, melyek évmilliók óta kísérlik megszámolni az Idő Urait, de még mindig nincs meg a teljes számuk, és nincs senki, aki azt állítaná, hogy tudja a pontos számukat.

Virginia: Tehát másképpen szólva létezik egy Időúr minden egyes lélek, minden energiamintázat stb. számára.

Washta: Létezik egy Időúr egy lélek minden része számára, az adott lélek minden aspektusa számára, mivel egy lélek-erő több különálló lénybe oszolhat szét. A lélek olyan dolgokba is szétosztható, melyek annak jövőjében vagy annak múltjában léteznek. Az idő egy szimultán teremtés az univerzumban. A harmadik dimenzióban élők számára szekvenciális valaminek tűnhet, de nem az. Ezért tehát mivel az idő nem egymás után következő, nem szekvenciális, az Idő Urainak végtelen számúaknak kell lenniük. Ellenőrzésük alatt kell tartaniuk az elképesztő méretű fizikai teremtés minden darabját, hogy amikor a végső felemelkedés megtörténik, az Idő Urainak sikerüljön a lelket teljesen tökéletes, pontos és finom módon átvinniük.

Virginia: Tehát ha jól értem, amit mondtatok, az Idő Urai kis fénysugarak a Teremtőtől, vagy Istentől született sugarak?

Washta: Vannak idősugarak, melyeket a ti valóságotokban fénynek neveztek. Ti, harmadik dimenziós tudatosság-szinten működő emberek, csak azt értsétek meg, hogy amíg el nem éritek a teljes tudatosságot, nem fonhatjátok fel teljes egészében az Idő Urainak fogalmát. Ezért van az, hogy a bolygótokon szép számmal jelen lévő vallásos mitológiában és vallásos tanításban sehol sincsenek az Idő Urai teljes mértékben elmagyarázva – csupán azon arkangyali erők közé vannak beolvasztva, akik a ti különleges teremtéseteket körülveszik. Mindazonáltal ők a fizikai teremtés egyedi és létfontosságú tényezői. Ahogy az emberek egyre közelebb kerülnek valóságuk teljesen tudatos aspektusaihoz, elkezdik felfogni, mi is valójában egy Időúr. Pontosabb fogalmuk lesz arról is, hogy mi az idő maga, és hogyan lett a Legfensőbb Teremtő isteni tervének művelete és parancsoló funkciója.

Virginia: Igen, köszönöm. Amikor az Istent és az Idő Urait ábrázoló képet nézzük, ne izgassuk magunkat azon, hogy mi van a nyolcadik dimenzió felett? Mondanátok valamit arról, amit más könyvek említenek, hogy Isten a 24., a 30. vagy egyéb dimenzióban van?

Washta: Isten a teremtés minden aspektusában jelen van, és az Idő Urai állandóan kijelentik, hogy Isten nyilvánul meg cselekedeteikben, ők pedig az isteni terv akarata alapján cselekszenek. Ezért tehát Isten a teremtésben létezik, kifejezve az isteni akaratot, és az isteni akaratból származó terv jelen van a teremtés minden aspektusában. Mi ezt úgy szeretjük mondani, hogy Isten, vagy ahogy mi hívjuk, a Legfensőbb Teremtő Erő energiája egy végtelen interdimenzionális energia, mely azonnal megjelenik és elérhető a teremtés minden aspektusa számára. Istent küldöttei útján ismerhetjük meg, akik végrehajtják Isten tervét, és megosztják a tudást mindazokkal, akik egyek akarnak lenni ezzel az energiával. 

Isten a teremtés. Ennek az egész fogalomnak a tökéletes megértése igen nehéz a harmadik-dimenziós létezésben élők számára, mert Isten annyira egyidejűleg mindenhol jelen való és mindenható fogalom. Csak emlékezzetek arra, hogy a Legfensőbb Teremtő Erő mindig létezik, minden időben, minden dimenzióban, és minden teremtésben. Ezenfelül a teremtés egyidejűleg zajlik és fejlődik, ezért Isten energiája mindig ott van és mindig ott is volt. Egy tökéletes axióma, vagy igazság az, hogy a Legfensőbb Teremtő Erő mindig volt, van, és lesz.

Virginia: Megválaszolhatjuk valaha a kérdést, hogy ez az eredendő Forrás honnan származik?

Washta: Ez a kérdés sokak számára rejtély a bolygótokon, mert egy időben egymás után következő, szekvenciális választ kívánnak találni rá. Amikor teljesen megértik a galaktikus idő természetét, mint egy igazán hihetetlen nem-szekvenciális fogalmat, ez az egész zavar el fog illanni.

Virginia: A teljes isteni tudatosság, mely nemsokára visszatér a földi emberekhez, lehetővé teszi majd, hogy közvetlenül kommunikálhassunk a cetfélékkel? Tudni fogják az emberek és a cetfélék automatikusan, hogy miképpen működjenek együtt?

Washta: Az elkövetkezendőkben a Spirituális Szervezet, a galaktikus (földi) emberek és a cetfélék nagy triásza eggyé válik. Így tehát, amikor az emberek visszatérnek az eredeti hármasba, tudni fognak majd kommunikálni, hozzá tudnak férni az energiához, amint azt a Spirituális Szervezet kívánja, és át tudják alakítani az isteni tervnek megfelelően.

Virginia: Most szeretnék egy kis kitérőt tenni egy olyan témára, mely engem igen nagy mértékben foglalkoztat – arra, hogy a szíriusziak 1972-ben megmentettek bennünket. Elmondanátok, mi történt a szíriusziak és a Spirituális Szervezet között az 1972-es döntés során, amely megvédte a Földet a Nap pusztító sugaraitól?

Washta: Bolygótok Spirituális Szervezete mindig úgy tekintett rátok, emberekre – mindazon hatalmas méltánytalanságok ellenére, melyeket a Föld felszínén elkövettetek – mint drága gyermekeikre, akiket meg kell védeni. Ez volt a cetfélék véleménye is. Tehát mindketten felléptek, különösképpen a Spirituális Szervezet, hogy megértessék a szíriusziakkal, milyen életbe vágóan fontos a ti különleges bolygótok. Nem csupán a Földön lévő minden élet gondviselése és oltalmazása miatt, hanem, mert a nagy isteni terv modellje is.

Ezért történt, hogy mi, szíriusziak, saját galaktikus jelenléteink, angyalaink és arkangyalaink segítségével összeültünk a Földetek Spirituális Szervezetéből érkezettekkel, hogy elhozzunk egy holografikus burkolatot, amely megvédi a Földet a Nap felől jelentkező veszélytől.

Virginia: Igen, értjük, miért támogattok bennünket, de le tudnátok írni részletesebben magát a hologramot?

Washta: A Földet 1972 óta egy holografikus kép veszi körül, melyet most kiterjesztettünk, hogy magába foglalja az egész naprendszert, a Napot és annak minden bolygóját. Jelen pillanatban korrekciókat lehet végezni a valóságotokon, különös tekintettel a foton övbe való belépésetekre. Valójában korlátozhatjuk és ki is terjeszthetjük azt az időkeretet, amelyben ez a különleges esemény lezajlik, és szabályozhatjuk azt is, hogy hogyan fogja mindez érinteni egész naprendszereteket.

Ez a holografikus kép vagy fényenergia-burok, mely körülveszi bolygótokat és naprendszereteket, védelmezi a Napot, a bolygót és mindent, ami azoknak része, amíg eljön a pillanat, amelyben, az isteni terv kívánsága szerint, a naprendszeretek belép a foton övbe. Ez a védelmező holografikus burok a kulcsa annak, hogy miért volt képes Szíriuszi Kormányzótanácsunk meggyőzni a Galaktikus Szövetséget, hogy a mi koncepciónk a helyes – ezzel megfordítva az előző galaktikus szövetségi irányelvet, mely megtiltotta beavatkozásunkat. Most azonban jelentős esemény történt! Naprendszeretek Spirituális Szervezete és a Föld Spirituális Szervezete összeültek a Galaktikus Szövetséggel, a galaxis angyalaival és arkangyalaival – akik mind a Galaktikus Szövetség részei és Központi Naptanácsának tagjai. Ők együttesen visszahozzák a Földet a teljes tudatosságba. Egy ilyen nagyszabású esemény voltaképpen hatalmas kegy, és a maximumra emeli azokat az energiákat, melyek ahhoz szükségesek, hogy a elvégezzék a Föld teljes és sikeres helyreállítását.

Virginia: Hol van ez a nagy Központi Nap?

Washta: A nagy Központi Nap az egész galaxis magjának vagy fényközpontjának nevezett helyen van – a dolgok székhelyén, mondhatnátok. Körülbelül 35 000 fényévnyire van a Földtől, mivel ti a galaktikus peremvidéken vagytok.

Virginia: Ami a foton övet illeti, megváltoztathattuk volna az elektromágneses töltést, amit számunkra jelent, és találhattunk volna módot arra, hogy ellenálljunk negatív hatásainak a ti segítségetek nélkül?

Washta: Nem, mivel nincs meg az a fejlett interdimenzionális technológiátok, amit mi alkalmaztunk. Csakis az interdimenzionális Spirituális Szervezetek nagy jóindulata és bizonyos tapasztalt fizikus szakemberek magas technikai tudása által élhetitek túl a foton öv elérkezését. Különben kataklizmát hozna a Föld számára.

Virginia: Ti tulajdonképpen megfordítjátok ezt az energia-töltést? Vagy hogyan írnátok le ezeket a tevékenységeket?

Washta: Interdimenzionális szinten újrapolarizáljuk a Nap és az összes többi bolygó energiáit. Ezáltal felállítjuk azokat a szükséges energiamintázatokat, melyek csak az együttműködő és pozitív hatásokat teszik lehetővé. Így jöhet el nemsokára a Földre a dicsőséges, megígért Aranykor.

Virginia: Igen, köszönöm. Az Új sejtek, új testek, új élet! című könyv utal a DNS/RNS sejtmódosulásokra. A rezgés-frekvenciák nagy gyorsulása szempontjából tekintve, ami a bolygón bekövetkezik, hogyan látjátok, miképpen fog elménk, érzelmeink és testünk megbirkózni ezzel az igen intenzív energia-élménnyel?

Washta: Ami most zajlik a bolygótokon, nem más, mint hogy minden ember, legyen teljesen tudatában ennek vagy sem, nagyfokú genetikai átalakuláson megy keresztül. Ezek az átalakulások előkészítik az embereket arra a rendkívüli transzformációs folyamatra és a felemelkedésre, mely a következő néhány évben meg fog történni.

Ennek következtében az emberek sok olyasmit tapasztaltak/tapasztalnak meg, amit fizikai betegeskedésnek gondolnak – gyengeségeket vagy nehézségeket, melyek valójában az agysejtek mintázatainak egyszerű átalakulásai, az idegrendszeri körök megszakítása, a szív átalakulásai vagy a sejtszerkezet genetikai változásai. Ez az oka annak, hogy sok hirtelen és megmagyarázhatatlan körülmény, kór és betegség ütötte fel a fejét, majd igen csendesen el is távoztak, ahogy jöttek. Innen tudhatjátok, hogy a változások, melyek bolygótokkal történni fognak, folyamatban vannak. A Spirituális Szervezet által behozott folyamat része, hogy megnyújtsa időben e műveletek némelyikét, ám ezzel egy időben felgyorsítsa a karmikus feloldást, mely most zajlik a bolygótokon. A Spirituális Szervezet nemrég rövid idejű lassítást javasolt, mert úgy érezték, hogy sok ember a Földön pánikba esett azok miatt a változások miatt, amik körülöttük történtek. Ez a lassítás nem jelenti azt, hogy bármiféle nagyobb csökkentése a folyamatnak hosszabb időre fennállna, csupán átmeneti lassításról van szó, mint amikor az ember 130 km/h-ról 120 km/h-ra lassít. Mi és ti még mindig igen nagy sebességgel haladunk, hogy az isteni terv beteljesedjen! Az emberi testről készült felméréseink és elemzéseink alapján úgy találjuk, hogy az lépést tud tartani ezzel az energiagyorsítással.

Virginia: Tehát még mindig úgy látjátok, hogy 1996-ban megtörténhet a foton öv-élmény?

Washta: Ez a dátum még mindig azon isteni terv paraméterein belül van, melyet a Szövetségi Tanácsok elfogadtak és a nagy angyali Központi Naptanácsok jóváhagytak. Tehát ha másképpen nem módosul, erre az időszakra szól a megállapodásunk.

Virginia: A meditáció pihenéssel, megfelelő testgyakorlással és könnyű étkezéssel együtt segíthet bizonyos tünetek és fizikai változások megkönnyítésében?

Washta: Javasoljuk az egyéni és csoportos meditációt, a testgyakorlást és a megfelelő diétát is, mint módszereket, melyek segítségével ez az egész folyamat sikeresen le tud majd zajlani minden emberben. Javasoljuk továbbá nagyon sok folyadék fogyasztását, mert fontos, hogy a test sejtszerkezetéből olyan gyorsan távozzanak a mérgező anyagok, amilyen gyorsan csak lehet.

Virginia: Van már olyan ember, aki a kettős spirálból a 12-hélixes DNS-mintázatba átlépett?

Washta: Néhányan már közel állnak hozzá, de jelenleg a bolygótokon élő emberek genetikailag még nem érték el a 12-hélixes folyamatot. Azonban a következő hat hónapban sok ember, akiket genetikailag felkészítettünk, hogy példaként szolgáljanak egy ilyen átalakulás előnyeinek bemutatására, sikeresen át fognak lépni.

Virginia: Köszönjük, hogy ránk szántátok az időtöket. Hálánkat, szeretetünket és áldásunkat küldjük mindannyiótoknak, akik bennünket segítetek.
VISSZA AZ ÜZENETEKHEZ
Vissza az előző oldalra2FCE1DAE-AB0B-43CD-84E0-03DF9C7FE42B.html8F0D1272-AF82-4366-9BAC-DB64ED46A475.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
  Csillagközi Civilizációk Fényszövetsége
“ Elérkezik az idő az első kapcsolatfelvétel számára! Tudjátok a Szívetek Legmélyén, hogy a Mennyország örök Készlete és Határtalan Bősége valóban a tiétek! Selamat Majon! Selamat Kasitaram! (Szíriusziul Örvendezz! és Legyetek Áldottak a Mennyei Szeretetben és Örömben!) ”  Galaktikus Föderáció


1119 BUDAPEST, ETELE ÚT 32/C. 
H-P: 9-17 óráig SZ: 9-12 óráighttp://www.gyogynoveny-bio.hu/http://www.gyogynoveny-bio.hu/
Élő Víz
Kóstoló Skandináv Élő Víz-Rendszerek HARMÓNIÁBAN A TERMÉSZETTEL ? ?